Home > About > Reports + Publications > Public Benefits Immigrants > Proposed Changes to Public Benefit Programs - Filipino

ANG IMPORMASYON NA ITO AY PANGKASALUKUYAN MULA OCTOBER 10, 2018 Ang mga iminumungkahing pagbabago sa public charge: Ano ang ibig sabihin nito pagdating sa pagtanggap ng mga imigrante ng pampublikong benepisyo

Sinasagot ng HSA ang Iyong Mga Tanong

Ang pamahalaang pederal ay naglabas ng panukalana baguhin ang paraan kung paano maapektuhan ang pagkuha ng pampublikong benepisyo pagdating sa aplikasyon para sa legal na permanenteng paninirahan (pagkuha ng kanilang “green card”) ng mga imigrante. Ang ipinanukalang pagbabago sa patakaran ng “public charge” ay hindi tiyak.

Hindi maapektuhan ng mga pagbabagong ito ang mga kwalipikado sa programang pampublikong benepisyo na nagbibigay ng kritikal na suporta para sa kalusugan, nutrisyon, pabahay, trabaho, at pangangalaga sa bata. Nais namin kayong matulungan na ipagpatuloy ang pagtanggap ng tulong na kailangan at karapat-dapat mo at ng pamilya mo na matanggap.  

Ang pahinang ito ay naglalaman ng pangkalahatang impormasyon tungkol sa panukala at mga sagot sa mga bagay na madalas itanong.

Mayroong mga libreng legal na payo na maaaring tumulong para maintindihan kung paano maaaring maapektuhan ang inyong status ng imigrasyon. 
Tumawag lamang sa Bay Area Legal Aid Legal Advice Line: (800) 551-5554,  Para sa mga katanungan tungkol sa pampublikong benepisyo at public charge.
Humanap ng libreng legal na serbisyo sa imigrasyon na nakabase sa komunidad: immigrants.sfgov.org

Maapektuhan ba ang aking aplikasyon sa pagiging legal na permanenteng residente ang pagtanggap ng mga pampublikong benepisyo at pansuportang serbisyo?
Sa ngayon, maaaring isaalang-alang ng mga opisyal ng imigrasyon ang pagtanggap ninyo ng suporta mula sa pangmatagalang serbisyong pangalaga ng Medi-Cal at programang pagtulong na cash (CalWORKs, CAAP and SSI) kapag nag-apply kayo para sa pagiging permanenteng residente – kilala rin bilang “green card”. Sa ilalim ng kasalukuyang patakaran, ang paggamit ng mga benepisyo na hindi salapi (non-cash) katulad ng pangangalaga sa kalusugan (Medi-Cal), pagkain (Cal-Fresh), tulong sa pabahay, edukasyon, pagsasanay sa trabaho at serbisyo sa pangangalaga ng bata ay hindi gagamitin bilang hadlang sa sinumang nag-aapply para sa legal na permanenteng residente.

Ano ang ibig sabihin ng “public charge”?
Ang “public charge” ay salita na ginagamit sa batas ng imigrasyon upang ilarawan ang isang tao na malamang na umaasa sa benepisyo ng gobyerno bilang pangunahing pinagkukunan ng suporta. Iminumungkahi ng pederal na gobyerno na palawakin ang mga pampublikong benepisyo na maaaring ikonsidera ng mga opisyal ng imigrasyon kapag may nag-aapply para sa green card na idagdag ang: CalFresh, Medi-Cal, Medicare na tulong sa resetang gamot (prescription drug subsidies), at mga programang pangtulong sa pabahay, kasama ang pampublikong pabahay at Section 8 Voucher. Hindi pa ipinapatupad ang mga pagbabago na ito, at maapektuhan lamang ang mga nasa loob ng Estados Unidos. (Iba ang patakaran kapag nag-apply kayo ng green card mula sa isang konsulado sa labas ng bansa.)

Ang minumungkahing alintuntunin ng public charge ay hindi maaapektuhan ang mga taong kwalipikado sa mga serbisyo na nag bibigay ng kritikal na tulong para sa kalusugan, nutrisyon, WIC, pangangalaga sa bata, at pabahay. Tuluyan matatanggap ng mga kwalipikadong pamilya ang mga serbisyo na ito. 

Kailan ba maaprubahan at magsisimula ang iminumungkahing alintuntunin ng public charge?
Mula Oktubre 10, mayroong 60 araw ang publiko na mag komentaryo sa iminumungkahing alintuntunin bago ito ay magkabisa. Kakailanganin ng pederal na gobyerno ng dagdag na panahon para sagutin ang pampublikong komentaryo.  

Maapektuhan ba ang lahat ng imigrante sa mga patakaran ng public charge?
Hindi. Hindi maapektuhan ang mga humanitarian na imigrante katulad ng mga refugee o asylee pagdating sa patakaran ng public charge.

Mayroong mga libreng legal na payo na maaaring tumulong para maintindihan kung paano maaaring maapektuhan ang inyong status ng imigrasyon.  Mangyaring tumawag sa Bay Area Legal Aid Legal Advice Line sa (800) 551-5554 kung mayroon kayong katanungan tungkol sa public charge at pampublikong benepisyo.  Mayroong suporta sa iba’t ibang wika.

Mayroon akong narinig na maaari raw magbago ang pagkilala sa aking aplikasyon para maging citizen kung ako o ang aking pamilya ay gumamit ng kahit anumang programa sa pampublikong tulong. Totoo ba ito?
Ang iminumungkahing patakaran sa public charge ay hindi angkop para sa mga aplikasyon para sa citizenship.

Paano kung hindi ako ang tumataggap ng benipisyo pero ginagamit ito ng mga anak ko? Maapektuhan ba ang aplikasyon ko para sa green card o change of status kung tumatanggap sila ng benepisyo?
Hindi. Sabi ng iminumungkahing patakaran na ang pederal na gobyerno ay maaaring ikonsidera ang pampublikong benepisyo na ginagamit ng imigrante na nag-aaply na baguhin ang kanilang status, hindi sila maapektuhan kung tumatanggap ng pampublikong benepisyo ang miyembro ng kanilang pamilya.

Kung ang iminumungkahing alintuntunin ay maging final, maaari bang kilalanin ng opisyal ng imigrasyon ang mga non-cash benepisyo na dating ginamit ng isang tao?
Kahit na maaprubahan ang public charge, ang pagtanggap ng CalFresh, Medi-Cal o tulong sa pampublikong pabahay bago isagawa ang patakaran ay HINDI gagamitin laban sa sinumang mag-aaply ng green card.

Naghahanda ba ang Human Services Agency para sa anumang pagbabago?
Masusi naming sinusubaybayan ang lahat ng pagbabago ng iminumungkahing patakaran. Aabisuhan kayo ng HSA kung magkakaroon ng anumang pagbabago, kabilang dito ang abiso ng huling pagtanggap ng patakaran at kahit anumang pagbabago sa kahulugan ng public charge.

Nababahala ako sa pagkapribado ng aking impormasyon. Paano ginagamit ng Human Services Agency ang binigay na impormasyon tungkol sa akin o sa aking pamilya?
Hindi ginagamit ng pamahalaang pederal ang aming mga sistema para sa pagpapatupad ng mga batas ng imigrasyon.

Ginagamit lamang ng HSA ang impormasyon na ibinigay ninyo upang malaman kung maaari kayong makatanggap ng mga benepisyo. Maaaring kailanganin naming patunayan ang impormasyon na ibinahagi ninyo sa isang aplikasyon mula sa pamahalaang pederal, ngunit ito ay para lamang kumpirmahin ang inyong kuwalipikasyon na makatanggap ng mga serbisyo.

Tatanggalin ba ang aking impormasyon mula sa sistema ng California kung itigil ko ang pagtanggap ng mga benepisyo?
Hindi. May record/talaan ng inyong lumang kaso ang mga lokal at estadong sistema, kaya patuloy naming mahahawakan ang inyong impormasyon sa aming file. Ang pagtigil sa pagtanggap ng mga benepisyo ay magreresulta sa pagkawala ng kritikal na mahalagang pangangalaga sa kalusugan, tulong sa pera at pagkain, pero hindi ito mabubura sa kasalukuyang record/talaan.

Mayroon pa rin akong mga tanong tungkol sa paglahok ko sa mga programa sa pampublikong benepisyo at kung maapektuhan nito ang aking kalagayan sa imigrasyon o pagkamamayan (citizenship). Maaari ba akong makahingi ng tulong sa inyo?
Hindi maaaring magbigay ang HSA ng legal na tulong na partikular sa inyo at sa inyong pamilya. Maaaring makakuha ng libreng tulong.  Hinihikayat namin kayong humingi ng tulong mula sa isang kagalang-galang na non-profit provider ng serbisyo sa imigrasyon.


I-save at i-print ang pahinang ito

Serbisyong Legal Para sa Imigrasyon

Para sa dagdag na katanungan tungkol sa pampublikong benepisyo o public charge, tumawag lamang sa Bay Area Legal Aid Legal Advice Line: (800) 551-5554.

Humanap ng libreng legal na serbisyo sa imigrasyon na nakabase sa komunidad: immigrants.sfgov.org

Mayroong suporta sa wikang: Espanyol, Tsino, Ruso, Filipino at Vietnamese.