Home > Language in Filipino

Tungkol sa Amin

Ang Human Services Agency ay tahanan ng San Francisco para sa tulong sa pagkain, segurong pang-medikal, pagsasanay sa trabaho, pangangalaga sa matanda at bata, at marami pa. Tinutulungan namin ang mga indibiduwal, pamilya, at komunidad na makinabang sa mga serbisyong  makakapagbago ng kanilang  buhay.

Mayroong tatlong kagawaran ang aming Ahensiya: ang Kagawaran ng Mga Serbisyo sa Tao , ang Kagawaran ng Pagtulong sa mga may Kapansanan at Nagkakaidad at ang Opisina ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon. Pinamamahalaan ng bawat isa ang iba't ibang serbisyo, at maaari kang maging karapat-dapat na lumahok sa mga programang ibinibigay ng mahigit sa isang kagawaran sa isang pagkakataon.

Para sa karagdagang impormasyon maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa telepono, anuman ang iyong sinasalitang wika, sa pamamagitan ng pagtawag sa 415-557-5000 o pagbisita sa isa sa aming 10 lokasyon ng sentro ng serbisyo sa lungsod.

Mga Pampublikong Benepisyo at Imigrasyon

Nakatuon kami sa kalusugan, kaligtasan, at tagumpay ng lahat ng taga-San Francisco.

Ang mga residente na mayroong kwalipikadong katayuan sa imigrasyon o ang mga “legal na naririto” ay maaaring lumahok sa mga pampublikong benepisyo at mga tulong na programa para sa pagkain, pera, segurong  pang-medikal, trabaho at marami pa. Ang mga indibiduwal na mayroong ibang mga katayuan sa imigrasyon ay maaaring maging kwalipikado para sa limitadong coverage ng segurong pang-kalusugan sa pamamagitan ng aming programang Medi-Cal.

Alamin kung paano makinabang sa mga serbisyo:

Mga Serbisyo Namin

Kalusugan + Pagkain

Matutulungan ka naming mag-apply para sa libre o  murang halagang segurong pang- kalusugan, tulong upang bumili o tumanggap ng pagkain, at mga serbisyo upang mamuhay nang mas malusog sa pamamagitan ng nutrisyon at mga mapagkukunan para lumakas ang katawan. Kung ikaw ay isang matanda o nasa hustong gulang na may mga kapansanan, maaari kaming magbigay ng mga pagkaing libre at mula sa donasyon na malapit sa iyo.

CalFresh

Tinutulungan ng CalFresh ang mga taong mababa ang kita at mga sambahayan na magbayad para sa mga panindang pagkain sa tindahan, mga farmers market at minsan ay sa mga restawran. Ibinibigay ang mga benepisyo ng tulong sa pagkain sa isang Electronic Benefit Transfer (EBT) card na katulad  ng ibang credit card. Ang halagang matatanggap mo ay depende sa laki ng iyong pamilya, kita, at buwanang gastos tulad ng mga gastos sa bahay at pag-papagamot.

Para sa karagdagang impormasyon at para mag-apply, tumawag o bumisita sa:
415-558-4700 o 855-355-5757
1235 Mission
1440 Harrison
2 Gough (para sa mga matanda at nasa hustong gulang na mayroong mga kapansanan)

Mag-apply online: www.mybenefitscalwin.org
Mga Application Form para sa CalFresh

Medi-Cal

Ang Medi-Cal ay nagbibigay ng libre o mababang halagang segurong pang- kalusugan para sa mga taong mababa ang kita na sumasakop sa ibat-ibang  benepisyo at serbisyon g  pang-kalusugan. Tutulungan ka ng aming kawani na kumpletuhin ang isang aplikasyon at suriin ang iyong  opsyon sa segurong pang-kalusugan. Kung hindi ka  kuwalipikado sa Medi-Cal, matutulungan ka naming bumili ng abot-kaya at pribadong segurong pang- kalusugan sa pamamagitan ng Covered California at malaman pa ang tungkol sa mga opsyon ng coverage mula sa Healthy San Francisco.

Ang lahat ng karapat-dapat na residente, kabilang ang mga nasa hustong gulang na mayroong kwalipikadong katayuan sa imigrasyon at mga anak na walang dokumento  ay maaaring makatanggap ng kumpletong benepisyo ng Medi-Cal. Ang mga nasa hustong gulang na walang dokumento ay maaaring makinabang  ng coverage para sa mga serbisyong pang-emergency at para sa pagbubuntis.

Ang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na ibinibigay ng Healthy San Francisco ay makukuha ng lahat ng residente anuman ang katayuan sa imigrasyon, katayuan ng trabaho o mga umiiral nang kondisyong medikal.

Para sa karagdagang impormasyon at para mag-apply ng Medi-Cal, tumawag o bumista sa:
415-558-4700 o 855-355-5757
1235 Mission
1440 Harrison
2 Gough (para sa mga matanda at nasa hustong gulang na mayroong mga kapansanan)

Mag-apply online:www.mybenefitscalwin.org
Mga Application Form para sa Medi-Cal

Mga Trabaho + Pera

Nagbibigay kami ng tulong pinansyal at mga serbisyo sa pagtatrabaho para makapagsanay ka at makakuha ng trabaho at, gayundin ang makatanggap ng tulong tulad ng pag-aalaga ng bata at pagpapayo sa trabaho.

CalWORKs

Kung ikaw ay nasa hustong gulang na mababa ang kita at mayroong mga umaasang anak, o kaya’y teen-ager o nasa hustong gulang na buntis, maaari kang tumanggap ng tulong pinansyal, trabaho at mga  pansuportang benepisyo mula sa CalWORKs.

Ang CalWORKs ay nagbibigay sa mga kwalipikadong pamilya ng iba't ibang serbisyo upang magtagumpay sa trabaho. Makikipagtulungan sa iyo ang aming mga espesyalista sa trabaho upang sundin ang pang-indibiduwal na plano para sa edukasyon, pagsasanay at trabaho. Kahit na nakahanap ka na ng trabaho, maaari kang tumanggap ng ibang serbisyo, tulad ng tulong sa pagbabayad para sa pag-aalaga ng anak, na tutulong sa iyong manatiling may trabaho at dagdagan ang iyong kita.

Ang mga pamilyang lumalahok sa CalWORKs ay maaaring tumanggap ng:

 • Tulong na pera
 • Libre o mababang halagang mga serbisyo sa pag-aalaga ng anak
 • Tulong na pera para sa refugee at tulong sa mga hindi mamamayan na biktima ng trafficking, karahasan sa tahanan at iba pang seryosong krimen
 • Paglalagay sa trabaho, pagsasanay at pagpapayo
 • Edukasyon, suporta para sa Pangkalahatang Pagpapahusay ng Edukasyon (General Educational Development, GED), Ingles bilang Pangalawang Wika (English as Second Language, ESL) at High School Diploma
 • Tulong sa pagkain mula sa CalFresh
 • Segurong pang-kalusugan mula sa Medi-Cal
 • Allowance para sa transportasyon
 • Pera para sa mga uniporme, mga libro o iba pang suporta sa trabaho
 • Tulong sa pabahay para sa mga pamilyang walang matirahan
 • Pagpapayo para sa kalusugan ng kaisipan, pang-aabuso ng droga o alak at mga problemang karahasan sa tahanan
 • Libreng mga diaper

Para sa karagdagang impormasyon at para mag-apply, tumawag o bumisita sa:
415-557-5100 o 855-557-5100
170 Otis
1800 Oakdale
3120 Mission

Mga Tulong na Programa ng County para sa Nasa Hustong Gulang (CAAP)

Ang CAAP ay nagbibigay ng tulong na pera at mga serbisyo sa pagtatrabaho para sa mga taga-San Francisco na mababa ang kita at walang mga umaasang anak. Ibinibigay ang mga benepisyong pera sa isang Electronic Benefit Transfer (EBT) card na magagamit sa iba't ibang tindahan tulad ng isang card ng bangko.  Kung kasalukuyan kang may trabaho, maaari ka pa ring makatanggap ng mga benepisyo.

Ang mga kalahok sa Mga Tulong na Programa ng County para sa Nasa Hustong Gulang (County Adult Assistance Programs, CAAP) ay maaaring tumanggap ng:

 • Tulong na pera na hanggang $473 bawat buwan
 • Pagsasanay para maging handa sa trabaho, pagtatasa at pagpapayo para sa trabaho, kabilang ang:
  • Agarang access sa programang JobsNOW!
  • Paglalagay sa trabaho na may garantisadong bayad na nagsisimula sa hindi bababa sa $14 bawat oras
 • Suporta sa edukasyon at mga klase para sa Pangkalahatang Pagpapahusay ng Edukasyon (General Educational Development, GED), Ingles bilang Pangalawang Wika (English as Second Language, ESL) at High School Diploma
 • Mga pagkakataon para sa pabahay o paglalagay sa shelter, kung kailangan
 • Libreng MUNI fast pass
 • Minsanang tulong sa pagkuha ng libreng ID mula sa Department of Motor Vehicles (DMV) ng California
 • Tulong sa pag-aapply para sa libreng segurong pangmedikal (Medi-Cal) at tulong sa pagkain (CalFresh)
 • Tulong sa pag-aapply para sa mga benepisyo mula sa Social Security
 • Pagpapayo para sa kalusugan ng kaisipan, pang-aabuso ng droga o alak at mga suliranin sa karahasan sa tahanan

Para sa karagdagang impormasyon at para mag-apply, tumawag o bumisita sa:
415-558-CAAP (415-558-2227)
1235 Mission

Tulong sa Trabaho at JobsNOW!

Maaaring bisitahin ng aming mga kliyente ang Workforce Development Center para sa mga mapagkukunan ng trabaho tulad ng mga computer, paggamit ng internet, mga photocopy at fax machine, mga listahan ng mga bagong pagkakataon sa trabaho, mga pagsasanay at mga workshop.

Mga Sentro para sa Pagpapahusay ng Mga Manggagawa :
3120 Mission
1800 Oakdale
170 Otis

Ang programang JobsNOW! ay nagbibigay ng pagsasanay para maging handa sa trabaho at mga serbisyo sa trabaho sa mga indibiduwal na lumalahok sa aming CalWorks, Mga Tulong na Programa ng County para sa Nasa Hustong Gulang (CAAP) at iba pang programa ng HSA, gayundin ang kasalukuyan at dating kinakandiling kabataan.

Para sa karagdagang impormasyon:
CalWORKs 415-557-5100
CAAP 415-558-CAAP (415-558-2227)
JobsNOW! 1-877-JOB1NOW (1-877-562-1669)

Pabahay + Tirahan

Ang mga sambahayan at mga indibiduwal na lumalahok sa mga programang CalWorks, CAAP at Family and Children’s Services  ay maaaring tumanggap ng tulong na pansamantala at pangmatagalang pabahay o tirahang pang-emergency.

Kagawaran ng Pagiging Walang Tahanan at Pabahay na Nagbibigay ng Suporta

Inilunsad noong 2016, nakatuon ang Kagawaran ng Pagiging Walang Tahanan at Pabahay na Nagbibigay ng Suporta (Department of Homelessness and Supportive Housing, HSH) sa pag-iwas at pagwawakas sa kawalan ng tahanan sa San Francisco. Karamihan sa pang-emergency na kanlungan, pabahay at mga programang naglilingkod sa walang tahanan na ibinibigay ng aming Ahensiya at iba pang kagawaran ng Lungsod ay ibinibigay na ngayon ng Kagawaran ng Pagiging Walang Tahanan at Pabahay na Nagbibigay ng Suporta (Department of Homelessness and Supportive Housing, HSH).

Para sa karagdagang impormasyon:
hsh.sfgov.org
415-252-3232

Pag-aalaga ng Anak + Mga Serbisyo sa Pamilya

Matutulungan ka naming makinabang sa libre at murang halagang pag-aalaga ng bata gayundin ang impormasyon sa preschool at mga programa ng afterschool. Sa pakikipagtulungan sa Children’s Council of San Francisco, binibigyan namin ang mga pamilyang lumalahok sa CalWORKS, Family and Children’s Services at mga programa para sa mga walang matirahan ng tulong sa pagbabayad at rekomendasyon  sa  mabuting pag-aalaga ng bata  upang matugunan ang iyong mga pangangailangan.

Para sa karagdagang impormasyon:
Opisina para sa Maagang Pag-aalaga at Edukasyon 415-355-3670
Ang Konseho ng Mga Bata ng San Francisco 415-276-2900

Proteksyon + Kaligtasan

Nagbibigay kami ng mga serbisyong proteksyon na nakatuon sa kaligtasan at kapakanan ng mga bata, mga nakakatanda at ang mga nasa hustong gulang na may mga kapansanan. Tumawag sa aming mga hotline na pang-emergency upang mag-ulat ng mga pinaghihinalaang kapabayaan o pang-aabuso.

Mga Serbisyo ng Proteksyon sa Nasa Hustong Gulang

Tinutulungan ng Mga Serbsiyo ng Proteksyon sa Nasa Hustong Gulang (Adult Protective Services, APS) ang mga residente ng San Francisco na edad 65 at mas matanda pa, o mga may kapansansan/umaasang mas batang nasa hustong gulang, 18-64, na inabuso at nasa panganib ng pang-aabuso o kapabayaan. Maraming uri ng pang-aabuso, kabilang ang pisikal at emosyonal, pananamantala ng pera, kapabayaan ng caregiver o kapabayaan sa sarili.

Ang sinuman ay maaaring gumawa ng kumpidensyal na ulat kung alam nila o pinaghihinalaan na ang isang mas matandang tao o nasa hustong gulang na mayroong kapansanan na nakatira sa San Francisco ay inaabuso o nakakaranas ng kapabayaan sa sarili. Ang aming 24 na oras na hotline ay mayroong kawani ng mga social worker na sumasagot sa mga tawag at makakatugon kaagad kung kinakailangan.

Ang 24 na oras na hotline ng Mga Serbisyo ng Proteksyon sa Nasa Hustong Gulang (Adult Protective Services, APS) ay 800-814-0009
Mag-ulat sa mga oras ng negosyo 415-355-6700

Pumunta sa Mga Serbisyo ng Proteksyon sa Nasa Hustong Gulang (APS):
Upang personal na mag-ulat, puntahan ang 2 Gough service center para sa mga matanda, nasa hustong gulang na mayroong mga kapansanan at mga beterano

Mga Serbisyo sa Pamilya at Mga Bata

Pinoprotektahan ng Mga Serbisyo sa Pamilya at Mga Bata (Family and Children's Services, FCS) ang mga bata mula sa pang-aabuso o kapabayaan, at sinusuportahan ang mga pamilya sa pagpapalaki ng kanilang mga anak sa ligtas at mapag-arugang tahanan. Kailanman maaari, nagsusumikap ang Mga Serbisyo sa Pamilya at Mga Bata (Family and Children's Services, FCS) upang tulungang manatiling magkakasama ang mga pamilya. Nakikipagtulungan kami sa mga magulang at sistema ng hukuman upang panatilihing ligtas ang mga bata kapag inalis sa kanilang tahanan, habang tinutulungan ding muling pagsamahin ang mga pamilya.

Ang sinuman ay maaaring gumawa ng kumpidensyal na ulat kung alam nila o pinaghihinalaang inaabuso ang isang bata o kabataang nakatira sa San Francisco. Ang aming 24 na oras na hotline ay mayroong kawani ng mga social worker na sumasagot sa mga tawag at nagtatanong upang malaman kung kinakailangan ng isang madaliang pagtugon.

Ang 24 na oras na hotline para sa pang-aabuso sa bata ay 800-856-5553

Kinukuha at sinusuportahan ng Mga Serbisyo sa Pamilya at Mga Bata (Family and Children's Services, FCS) ang Mga Resource Familes upang alagaan ang mga batang nasa pansamantalang pangangalaga (foster care). Nagbibigay din kami ng mga serbisyo sa mga batang hindi maaaring ligtas na maibalik sa tahanan upang tiyaking inuugnay sila sa isang permanenteng pamilya o kaya ay inampon.

Programa ng Pag-aampon at Pansamantalang Pangangalaga 415-558-2200
Impormasyon sa pagiging isang resource family: sfcaresforkids.org

Para sa karagdagang impormasyon, tumawag o bumisita sa:
Family and Children Services 415-557-5000
170 Otis
3801 Third

Mga Serbisyo para sa Mga Matanda, Nasa Hustong Gulang na Mayroong Mga Kapansanan at Mga Beterano

Ang isang pangunahing linya ng telepono sa pagrerekomenda para sa mga matanda at nasa hustong gulang na mayroong mga kapansanan ay nagbibigay ng access sa aming mga serbisyo at impormasyon sa mga programang ibinibigay ng mga tagabigay ng mapagkukunan ng komunidad sa buong Lungsod.

Ito ang iyong unang tawag para simulan ang proseso ng pag-aapply para sa Mga Pansuportahang Serbisyo sa Tahanan (In-Home Support Services, IHSS), mga pagkaing hinahatid sa bahay at iba pang tulong sa pagkain, pansamantalang pangangalaga mula sa paglabas sa ospital at iba pang mahahalagang serbisyo. Nagbibigay din kami ng impormasyon tungkol sa mga panlipunang programa, kabilang ang libreng ehersisyo at mga klase sa sining. Makakapagbigay din kami ng suporta para sa personal at pinansyal na mga pangangailangan, pamamahala ng pera, pagpaplano para sa pangmatagalang pangangalaga at pagtanggap ng pangangalaga sa tahanan o sa isang pasilidad na pinakamabuting tumutugon sa iyong mga pangangailangan.

Tawagan ang linya para sa pagrerekomenda o pumunta sa:
415-355-6700
2 Gough service center para sa mga matanda, nasa hustong gulang na mayroong mga kapansanan at mga beterano

Mga Sentrong Mapagkukunan para sa Matanda at Kapansanan

Matatagpuan sa buong San Francisco, ang Mga Sentrong Mapagkukunan para sa Matanda at Kapansanan ay nagbibigay ng access sa komunidad para sa libreng impormasyon at tulong sa mga problemang nakakaapekto sa mas matandang mga tao na mayroong mga kapansanan, anuman ang kanilang kita. Ang mga sentrong mapagkukunan na ito ay magiliw at maginhawang mga lokasyon para sa iyo at sa iyong pamilya upang humingi ng payo at makakuha ng access sa malawak na uri ng mga programa. Ibinibigay ang mga serbisyo sa pagsasalin-wika sa maraming wika.

Para sa karagdagang impormasyon:
415-355-6700
I-click dito upang makita ang listahan ng mga lokasyon

Mga Sentro ng Komunidad at Aktibidad

Matutulungan namin ang mga mas matandang nasa hustong gulang at mga nasa hustong gulang na mayroong mga kapansanan na manatiling nakakonekta sa kanilang mga komunidad sa pamamagitan ng mga activity group, workshop sa pagsasanay at mga programa para sa pagkakaroon ng kasama.

Ang San Francisco ay nagbibigay ng libre at murang halagang mga aktibidad sa mga sentro sa buong Lungsod. Ang pagiging kabilang ay isang magandang paraan upang magkaroon ng mga kaibigan, magsaya at manatiling konektado sa komunidad. Kabilang sa mga inaalok na mga aktibidad ay ang:

 • Pagsasanay at access sa computer
 • Mga panlipunang kaganapan at mga pagbibiyahe sa umaga
 • Mga programa ng pagkain
 • Tai chi at mga programa para maging malakas ang katawan
 • Pagpipinta at iba pang klase ng sining

Tumawag sa aming linya para sa impormasyon at pagrerekomenda  upang maghanap ng aktibidad na malapit sa iyo: 415-355-6700

Mga Pansuportahang Serbisyo sa Tahanan

Ang Mga Pansuportahang Serbisyo sa Tahanan (In-Home Supportive Services, IHSS) ay nagbibigay ng libreng pangangalaga sa tahanan sa mga mas matandang nasa hustong gulang at mga taong mayroong mga kapansanan na mayroong Medi-Cal para manatili silang ligtas sa kanilang mga sariling tahanan. Itinatala rin namin ang mga taong nagnanais na magtrabaho bilang provider ng pangangalaga sa tahanan para sa Mga Pansuportahang Serbisyo sa Tahanan (In-Home Supportive Services, IHSS) at tinutulungang mapabilis ang bayad sa kanila at mga benepisyo.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagtanggap ng pangangalaga sa tahanan, tumawag o pumunta sa:
415-355-6700
2 Gough service center para sa mga matanda, nasa hustong gulang na mayroong mga kapansanan at mga beterano

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagtatrabaho bilang isang provider ng Mga Pansuportahang Serbisyo sa Tahanan (In-Home Supportive Services, IHSS), tumawag o pumunta sa:
415-557-6200
77 Otis

Opisina ng County para sa Serbisyo sa Mga Beterano (CVSO)

Tinutulungan ng Opisina ng County para sa Serbisyo sa Mga Beterano (County Veterans Service Office, CVSO) ang mga beterano na makakuha ng mga benepisyo at mga nararapat na matanggap mula sa Kagawaran ng Mga Kaugnayan sa Mga Beterano ng Estados Unidos (U.S. Department of Veterans Affairs', VA), at mga pansuportang serbisyo para sa mga beteranong walang tahanan o mayroong mga kapansanan. Nagbibigay kami ng pamamahala ng kaso sa mga beterano sa buong proseso ng mga paghahabol sa Mga Kaugnayan sa Mga Beterano (U.S. Department of Veterans Affairs', VA). Sinusuportahan din namin ang mga umaasa at mga nakaligtas sa pagkuha ng impormasyon at pagsusumite ng mga paghahabol.

Para sa karagdagang impormasyon, tumawag o pumunta sa:
415-934-4200
2 Gough service center para sa mga matanda, nasa hustong gulang na mayroong mga kapansanan at mga beterano

Iba Pang Impormasyon

Mga Pampublikong Talaan
Upang humingi ng mga pampublikong dokumento o iba pang impormasyon na may kaugnayan sa aming mga pagpapatakbo o mga serbisyo, mangyaring magpadala ng email sa hsasunshine@sfgov.org

Ang aming komisyon ay nagsasagawa ng buwanang pagpupulong na bukas sa publiko. Kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa aming mga Komisyon o kung gusto mong dumalo sa isang pulong at nangangailangan ng mga serbisyo sa pagsasaling-wika upang gawin ito, mangyaring makipag-ugnayan sa aming mga Kalihim ng Komisyon sa mga numerong nasa ibaba.

Komisyon ng Mga Serbisyo sa Tao
Makipag-ugnayan sa 415-557-6540 para sa karagdagang impormasyon.

Komisyon ng Mga Serbisyo sa Matanda at Nasa Huston Gulang
Makipag-ugnayan kay Bridget Badasow, Kalihim ng Komisyon, sa 415-355-3509 para sa karagdagang impormasyon.