Home > Language (Parent Menu) > Language in Vietnamese

Về Chúng Tôi

Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Văn là nơi San Francisco trợ giúp về thực phẩm, bảo hiểm y tế, huấn luyện việc làm, chăm sóc cho người cao niên và giữ trẻ, và nhiều dịch vụ khác nữa. Chúng tôi giúp những cá nhân, gia đình, và cộng đồng tiếp cận các dịch vụ để tạo sự khác biệt trong cuộc sống của họ.

Cơ Quan của chúng tôi có ba ban: Ban Dịch Vụ Nhân Văn, Sở Dịch Vụ Người Khuyết Tật và  Người Cao NiênPhòng Chăm Sóc và Giáo Dục Sớm. Mỗi ban quản lý các dịch vụ khác nhau, và quý vị có thể đủ điều kiện để tham gia các chương trình do nhiều ban cung cấp vào cùng một thời điểm.

Để biết thêm thông tin, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại, bất kể quý vị nói ngôn ngữ nào, bằng cách gọi 415-557-5000 hay đến một trong số 9 địa điểm trung tâm dịch vụ của chúng tôi trên toàn thành phố.

Các Quyền Lợi Công Cộng và Việc Di Trú

Chúng tôi cam kết hỗ trợ các vấn đề sức khỏe, sự an toàn và thành công cho tất cả cư dân San Francisco.

Các cư dân với tình trạng cư trú đủ điều kiện hay những người “hiện diện hợp pháp” có thể tham gia các chương trình quyền lợi công cộng và trợ cấp về thực phẩm, bảo hiểm y tế, việc làm, và nhiều thứ khác nữa. Những người với các tình trạng di trú khác có thể đủ tiêu chuẩn được đài thọ giới hạn từ bảo hiểm sức khỏe thông qua chương trình Medi-Cal của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về việc tiếp cận các dịch vụ:

Các Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Sức Khỏe + Thực Phẩm

Chúng tôi có thể giúp quý vị nộp đơn xin bảo hiểm sức khỏe miễn phí hay giá rẻ, trợ cấp để mua hay nhận thực phẩm, và các dịch vụ để sống lành mạnh hơn với các nguồn hỗ trợ dinh dưỡng và việc tập thể dục. Nếu quý vị là một người cao niên hay người lớn khuyết tật, chúng tôi có thể cung cấp các bữa ăn miễn phí và từ thiện gần nơi quý vị sống.

CalFresh

CalFresh giúp những người và gia đình có thu nhập thấp trả tiền mua thực phẩm tại hầu hết các tiệm tạp hóa, các khu chợ nông sản và đôi khi tại nhà hàng. Các quyền lợi trợ cấp thực phẩm được cung cấp qua thẻ Chuyển Khoản Quyền Lợi Điện Tử (Electronic Benefit Transfer, EBT) trông giống như bất cứ thẻ tín dụng nào khác. Số tiền quý vị có thể nhận được tùy vào số người trong gia đình, thu nhập, và các chi phí hàng tháng như tiền nhà và các chi phí y tế.

Để biết thêm thông tin và để nộp đơn, xin gọi hay đến:
415-558-4700 hay 855-355-5757
1235 Mission
1440 Harrison
2 Gough (cho người cao niên và người lớn khuyết tật)

Nộp đơn trên mạng: www.mybenefitscalwin.org

Đơn Xin CalFresh

Medi-Cal

Medi-Cal cung cấp bảo hiểm sức khỏe miễn phí hay giá rẻ cho người có thu nhập thấp với đủ loại quyền lợi và dịch vụ sức khỏe. Nhân viên của chúng tôi sẽ giúp quý vị điền đơn và xem xét các lựa chọn bảo hiểm sức khỏe của quý vị. Nếu quý vị không đủ điều kiện với Medi-Cal, chúng tôi có thể giúp quý vị tìm bảo hiểm sức khỏe tư nhân hợp túi tiền thông qua chương trình Covered California và tìm hiểu thêm về các lựa chọn đài thọ sức khỏe hiện có từ Healthy San Francisco.

Tất cả mọi cư dân hội đủ điều kiện, kể cả người lớn với tình trạng di trú hợp lệ và trẻ em không có giấy tờ, đều có thể nhận đầy đủ các quyền lợi Medi-Cal. Người lớn không có giấy tờ có thể được đài thọ cho các dịch vụ cấp cứu và mang thai.

Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cung cấp bởi Healthy San Francisco dành cho tất cả các cư dân bất kể tình trạng di trú, tình trạng việc làm, hay các bệnh trạng y tế có từ trước.

Để biết thêm thông tin và để nộp đơn, xin gọi hay đến: a

415-558-4700 hay 855-355-5757
1235 Mission
1440 Harrison
2 Gough (cho người cao niên và người lớn khuyết tật)

Nộp đơn trên mạng: www.mybenefitscalwin.org

Đơn Xin Medi-Cal

Việc Làm + Tiền

Chúng tôi cung cấp trợ cấp tài chánh và các dịch vụ tìm việc làm để quý vị có thể được huấn luyện và có được việc làm, cũng như nhận sự hỗ trợ như việc giữ trẻ và tư vấn việc làm.

CalWORKs

Nếu quý vị là người lớn có thu nhập thấp với con phụ thuộc hay Nếu quý vị là người lớn có thu nhập thấp với con phụ thuộc hay là một thanh thiếu niên hay người lớn mang thai, quý vị có thể nhận trợ cấp tài chánh, các quyền lợi về việc làm và hỗ trợ qua chương trình CalWORKs.

Chương trình CalWORKs cung cấp cho các gia đình đủ điều kiện các dịch vụ đa dạng để thành công trong công việc.  Các chuyên gia việc làm của chúng tôi sẽ cùng làm việc với quý vị để thực hiện một kế hoạch dành riêng cho quý vị về việc giáo dục, huấn luyện và tìm việc làm. Ngay cả sau khi quý vị đã tìm được việc làm, quý vị có thể nhận được các dịch vụ khác, như trợ giúp trả tiền cho việc giữ trẻ, mà sẽ giúp quý vị duy trì việc làm và tăng thu nhập của quý vị.

Những gia đình tham gia chương trình CalWORKs có thể nhận được:

 • Trợ cấp tiền mặt
 • Các dịch vụ giữ trẻ miễn phí hay giá rẻ
 • Trợ cấp tiền mặt cho người tỵ nạn và trợ cấp cho những người không phải công dân mà là nạn nhân của tệ nạn buôn người, bạo hành gia đình và các tội ác nghiêm trọng khác
 • Sắp xếp, huấn luyện và tư vấn việc làm
 • Giáo dục và hỗ trợ để lấy Bằng Phát Triển Giáo Dục Tổng Quát (General Educational Development, GED), Bằng Tiếng Anh Như Ngôn Ngữ Thứ Hai (English as a Second Language, ESL) và Bằng Trung Học
 • Trợ cấp thực phẩm CalFresh
 • Bảo hiểm sức khỏe của Medi-Cal
 • Trợ cấp cho việc đi lại
 • Hỗ trợ tiền cho quần áo đồng phục, sách vở, hay hỗ trợ khác về việc làm
 • Trợ cấp nhà ở cho các gia đình vô gia cư
 • Tư vấn về các vấn đề sức khỏe tâm thần, lạm dụng chất gây nghiện và bạo hành gia đình
 • Tã miễn phí

Để biết thêm thông tin và để nộp đơn, xin gọi hay đến:
415-557-5100 hay 855-557-5100
170 Otis
1800 Oakdale
3120 Mission

Chương Trình Trợ Cấp Người Lớn của Quận (CAAP)

Chương trình Chương Trình Trợ Cấp Người Lớn của Quận (County Adult Assistance Programs, CAAP) cung cấp trợ cấp tiền mặt và các dịch vụ việc làm cho các cư dân San Francisco có thu nhập thấp không có con phụ thuộc. Các quyền lợi tiền mặt được cung cấp trên thẻ Chuyển Khoản Quyền Lợi Điện Tử (Electronic Benefit Transfer, EBT) mà có thể được sử dụng như một thẻ nhà băng tại các cửa tiệm khác nhau. Nếu quý vị hiện đang có việc làm, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện hưởng quyền lợi.

Người tham gia chương trình Chương Trình Trợ Cấp Người Lớn của Quận (CAAP) có thể nhận:

 • Trợ cấp tiền mặt tối đa $473 mỗi tháng
 • Huấn luyện sẵn sàng làm việc, thẩm định và tư vấn việc làm, bao gồm:
  • Tiếp cận ngay với chương trình JobsNOW!
  • Tìm việc làm với mức lương khởi đầu bảo đảm ít nhất $13 mỗi giờ.
 • Giáo dục và hỗ trợ để lấy Bằng Phát Triển Giáo Dục Tổng Quát (General Educational Development, GED), Bằng Tiếng Anh Như Ngôn Ngữ Thứ Hai (English as a Second Language, ESL) và Bằng Trung Học Các cơ hội được sắp xếp chỗ ở hay chỗ tạm trú, nếu cần thiết
 • Vé nhanh MUNI miễn phí
 • Trợ cấp một lần để lấy miễn phí Thẻ Căn Cước từ Sở Giao Thông Cơ Giới (Department of Motor Vehicles, DMV) California
 • Hỗ trợ nộp đơn xin bảo hiểm y tế miễn phí (Medi-Cal) và trợ cấp thực phẩm (CalFresh)
 • Hỗ trợ nộp đơn xin quyền lợi An Sinh Xã Hội
 • Tư vấn về các vấn đề sức khỏe tâm thần, lạm dụng chất gây nghiện và bạo hành gia đình

Để biết thêm thông tin và để nộp đơn, xin gọi hay đến:
415-558-2227
1235 Mission

Hỗ Trợ Nghề NghiệpJobsNOW!

Các thân chủ của chúng tôi có thể đến một Trung Tâm Phát Triển Lực Lượng Lao Động để sử dụng các nguồn hỗ trợ việc làm như máy vi tính, truy cập internet, máy sao chép và máy fax, danh sách các cơ hội việc làm hiện tại, các buổi huấn luyện và hội thảo.

Trung Tâm Phát Triển Lực Lượng Lao Động:
3120 Mission
1800 Oakdale
170 Otis

JobsNOW! Chương trình cung cấp các dịch vụ huấn luyện sẵn sàng làm việc và công việc cho những người tham gia trong các chương trình CalWorks, Chương Trình Trợ Cấp Người Lớn của Quận (CAAP) của chúng tôi và các chương trình HSA khác, cũng như thanh thiếu niên hiện đang hoặc đã từng được nuôi dưỡng tạm thời.

Để biết thêm thông tin:
CalWORKs 415-557-5100
Chương Trình Trợ Cấp Người Lớn của Quận (CAAP) 415-558-2227
JobsNOW! 877-562-1669 (877-JOB1NOW)

Nhà ở + Chỗ Tạm Trú

Những gia đình và những người tham gia trong các chương trình CalWorks, Chương Trình Trợ Cấp Người Lớn của Quận (CAAP) và các chương trình Dịch Vụ Gia Đình và Trẻ Em có thể nhận trợ cấp với chương trình gia cư chuyển tiếp và dài hạn hay chỗ ở tạm trú khẩn cấp.

Ban Đặc Trách Tình Trạng Vô Gia Cư và Hỗ Trợ Gia Cư

Được ra mắt vào năm 2016, Ban Đặc Trách Tình Trạng Vô Gia Cư và Hỗ Trợ Gia Cư (Homelessness and Supportive Housing, HSH) được tập trung vào việc phòng tránh và chấm dứt tình trạng vô gia cư tại San Francisco. Nhiều chương trình phục vụ chỗ ở tạm trú khẩn cấp, gia cư, tình trạng vô gia cư đã từng được cung cấp bởi Cơ Quan của chúng tôi và các ban ngành khác thuộc Thành Phố hiện được Ban Đặc Trách Tình Trạng Vô Gia Cư và Hỗ Trợ Gia Cư (Homelessness and Supportive Housing, HSH) cung cấp.

ể biết thêm thông tin:
hsh.sfgov.org
415-252-3232

Giữ Trẻ + Các Dịch Vụ Gia Đình

Chúng tôi có thể giúp quý vị tiếp cận với dịch vụ giữ trẻ miễn phí và giá rẻ cũng như thông tin về các chương trình mầm non và sau giờ học. Bằng việc cộng tác với Hội Đồng Phụ Trách Trẻ Em San Francisco, chúng tôi cung cấp cho các gia đình tham gia CalWORKs các chương trình Gia Đình và Dịch Vụ Trẻ em, và vô gia cư với phần trợ cấp để trả cho việc giữ trẻ và các dịch vụ giới thiệu để tìm nơi giữ trẻ tốt nhất đáp ứng các nhu cầu của quý vị.

Để biết thêm thông tin:
Phòng Chăm Sóc và Giáo Dục Sớm: 415-355-3670
Hội Đồng Phụ Trách Trẻ Em San Francisco: 415-276-2900

Bảo Vệ + An Toàn

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bảo vệ tập trung vào sự an toàn và sức khỏe của trẻ em, người lớn tuổi và người lớn khuyết tật. Gọi đường dây nóng khẩn cấp của chúng tôi để báo cáo trường hợp nghi ngờ bỏ mặc hay lạm dụng.

Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn

Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn (Adult Protective Services, APS) hỗ trợ các cư dân San Francisco từ 65 tuổi trở lên, hay người lớn khuyết tật/phụ thuộc từ 18-64 tuổi, bị lạm dụng và có nguy cơ bị ngược đãi hay bỏ mặc. Có nhiều hình thức lạm dụng, kể cả lạm dụng về thể xác và tinh thần, bóc lột tài chánh, sự bỏ mặc của nhân viên chăm sóc hoặc sự tự bỏ mặc.

Bất cứ ai cũng có thể báo cáo bảo mật nếu họ biết hay nghi ngờ một người lớn tuổi hay người lớn khuyết tật sống tại San Francisco đang bị lạm dụng hay đang tự bỏ mặc. Đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi do các nhân viên xã hội phụ trách trả lời các cuộc gọi và có thể trả lời ngay nếu được yêu cầu.

Đường dây nóng 24 giờ APS 800-814-0009
Báo cáo trong giờ làm việc 415-355-6700

Đến Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn:
Để báo cáo tận nơi, hãy đến trung tâm dịch vụ 2 Gough dành cho người cao niên, người lớn khuyết tật và cựu chiến binh

Các Dịch Vụ Gia Đình và Trẻ Em

Các Dịch Vụ Gia Đình và Trẻ Em (Family and Children's Services, FCS) bảo vệ trẻ em để không bị lạm dụng hay bỏ mặc, và hỗ trợ các gia đình nuôi con trong những ngôi nhà an toàn và được dưỡng dục. Bất cứ khi nào có thể, Các Dịch Vụ Gia Đình và Trẻ Em (Family and Children's Services, FCS) luôn nỗ lực trợ giúp các gia đình ở lại với nhau. Chúng tôi cộng tác với các bậc phụ huynh và hệ thống tòa án để giữ cho trẻ em được an toàn khi bị đưa ra khỏi nhà của các em, đồng thời cũng giúp các gia đình đoàn tụ.

Bất cứ ai cũng có thể báo cáo bảo mật nếu họ biết hay nghi ngờ một đứa trẻ hay thanh thiếu niên sống tại San Francisco đang bị lạm dụng. Đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi do các nhân viên xã hội phụ trách trả lời các cuộc gọi và đặt ra một loạt câu hỏi để xác định liệu có cần phải đáp ứng khẩn cấp hay không.

Đường dây nóng lạm dụng trẻ em 24 giờ 800-856-5553

Các Dịch Vụ Gia Đình và Trẻ Em (Family and Children’s Services, FCS) tuyển dụng và hỗ trợ các Gia Đình Hỗ Trợ để chăm sóc trẻ em trong việc nuôi dưỡng tạm thời. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ cho trẻ em nào không thể an toàn trở về nhà để bảo đảm các em được kết nối với một gia đình chăm sóc vĩnh viễn hay được nhận làm con nuôi.

Chương Trình Nhận Con Nuôi và Chăm Sóc Tạm Thời 415-558-2200
Thông tin về việc trở thành một gia đình hỗ trợ: sfcaresforkids.org

Để biết thêm thông tin, hãy gọi hay đến:
Family and Children Services 415-557-5000
170 Otis
3801 Third

Dịch Vụ Người Cao Niên, Người Lớn Khuyết Tật, và Cựu Chiến Binh

Một đường dây điện thoại giới thiệu của trung tâm cho người cao niên và người lớn khuyết tật giúp tiếp cận các dịch vụ và thông tin của chúng tôi về những chương trình được cung cấp bởi các nhà cung cấp nguồn hỗ trợ cộng đồng trên toàn Thành Phố.

Đây là cuộc gọi đầu tiên của quý vị để bắt đầu thủ tục nộp đơn xin các Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (In-Home Support Services, IHSS), bữa ăn được giao tại nhà và trợ cấp thực phẩm khác, chăm sóc chuyển tiếp từ lúc xuất viện, và các dịch vụ có giá trị khác. Chúng tôi cũng cung cấp các thông tin về các chương trình xã hội, gồm các lớp thể dục và nghệ thuật miễn phí. Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ cho các nhu cầu cá nhân và tài chánh, quản lý tiền bạc, kế hoạch chăm sóc dài hạn và nhận dịch vụ chăm sóc tại nhà hoặc tại một cơ sở đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của quý vị.

Gọi đường dây giới thiệu hay đến:
415-355-6700
Trung tâm dịch vụ 2 Gough cho người cao niên, người lớn khuyết tật và cựu chiến binh

Trung Tâm Hỗ Trợ Người Lớn Tuổi và Khuyết Tật

Có mặt trên toàn San Francisco, Trung Tâm Hỗ Trợ Người Lớn Tuổi và Khuyết Tật giúp cộng đồng tiếp cận thông tin miễn phí và được hỗ trợ về các vấn đề ảnh hưởng tới người lớn tuổi và người khuyết tật, bất kể thu nhập của họ. Các trung tâm hỗ trợ này là các địa điểm thân thiện và thuận tiện cho quý vị và gia đình quý vị để được tư vấn và tiếp cận với đa dạng chương trình. Các dịch vụ dịch thuật được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ.

Để biết thêm thông tin:
415-355-6700
Nhấn vào đây để xem danh sách các địa điểm

Trung Tâm Cộng Đồng và Hoạt Động

Chúng tôi có thể giúp người lớn tuổi và người lớn khuyết tật giữ liên lạc với cộng đồng của họ qua các nhóm hoạt động, các buổi hội thảo huấn luyện, và các chương trình đồng hành.

San Francisco cung cấp các hoạt động miễn phí và giá rẻ tại các trung tâm địa phương trên khắp Thành Phố. Tham gia vào các hoạt động này là một cách tuyệt vời để kết bạn, tạo niềm vui và kết nối với cộng đồng. Những hoạt động thú vị bao gồm:

 • Huấn luyện và sử dụng máy vi tính
 • Các sự kiện xã hội và các chuyến đi ban ngày
 • Chương trình ăn uống và các bữa ăn
 • Huấn luyện và sử dụng máy vi tính
 • Các chương trình tập thái cực quyền và thể dục
 • Các lớp học vẽ và nghệ thuật khác

Liên lạc đường dây giới thiệu và thông tin của chúng tôi để tìm một hoạt động gần quý vị: 415-355-6700

Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia

Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (In-Home Supportive Services, IHSS) cung cấp việc chăm sóc tại nhà miễn phí cho người lớn tuổi và người khuyết tật có Medi-Cal để họ có thể an toàn ở lại nhà riêng của họ. Chúng tôi cũng ghi danh cho người nào muốn làm việc như nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tại gia (In-Home Supportive Services, IHSS) và giúp điều động việc trả lương và quyền lợi cho họ.

Để biết thêm thông tin về việc nhận dịch vụ chăm sóc tại nhà, hãy gọi hay đến:
415-355-6700
Trung tâm dịch vụ 2 Gough cho người cao niên, người lớn khuyết tật và cựu chiến binh

Để biết thêm thông tin về việc trở thành một nhà cung cấp dịch vụ (In-Home Supportive Services, IHSS), hãy gọi hay đến:
415-557-6200
77 Otis

Phòng Dịch Vụ Cựu Chiến Binh Quận (CVSO)

Phòng Dịch Vụ Cựu Chiến Binh Quận (County Veterans Service Office, CVSO) giúp các cựu chiến binh nhận các quyền lợi và quyền được hưởng của Bộ Cựu Chiến Binh (Veterans Affairs, VA) Hoa Kỳ, và các dịch vụ hỗ trợ cho các cựu chiến binh vô gia cư hay bị khuyết tật. Chúng tôi cung cấp việc quản lý hồ sơ cho các cựu chiến binh xuyên suốt thủ tục yêu cầu bồi thường Bộ Cựu Chiến Binh (Veterans Affairs, VA). Chúng tôi cũng hỗ trợ người lệ thuộc và người còn sống sót trong việc lấy thông tin và lập yêu cầu bồi thường.

Để biết thêm thông tin, hãy gọi hay đến:
415-934-4200
Trung tâm dịch vụ 2 Gough cho người cao niên, người lớn khuyết tật và cựu chiến binh

Thông Tin Khác

Hồ Sơ Chính Phủ
Để yêu cầu văn bản chính phủ hay các thông tin khác liên quan đến việc điều hành hay các dịch vụ của chúng tôi, xin gửi email đến hsasunshine@sfgov.org

Các ủy ban của chúng tôi tổ chức các cuộc họp hàng tháng, mở cửa cho công chúng. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về các ủy ban của chúng tôi, hay nếu quý vị muốn tham dự một cuộc họp và nếu cần  nhu cầu dịch vụ dịch thuật thực hiện, xin liên lạc các Thư Ký Ủy Ban của chúng tôi tại các số ở dưới.

Ủy Ban Dịch Vụ Nhân Văn
Liên lạc Thư Ký Ủy Ban, tại (415) 557-6540 để biết thêm thông tin.

Ủy Ban Dịch Vụ Người Cao Niên và Người Lớn
Liên lạc Bridget Badasow, Thư Ký Ủy Ban, tại (415) 355-3509 để biết thêm thông tin.