Home > Our Services > Immigrants + Benefits > Changes to Public Charge - Filipino

ANG IMPROMASYON NA ITO AY PANGKASALUKUYAN MULA OKTUBRE 11, 2019 Ang pagbabago sa Public Charge: Ang mga sagot ng HSA sa inyong mga Katanungan

Naglabas ang pamahalaang pederal ng isang bagong panuntunan sa "pampublikong singil" na nagbabago sa paraan na ang pagtanggap ng ilang mga pampublikong benepisyo ay nakakaapekto sa aplikasyon ng mga imigrante para sa ligal na permanenteng paninirahan (pagkuha ng kanilang "green card"). Ang pinakamabilis na maaaring magkabisa ang patakaran na ito ay sa 60 araw sa ika-15 ng Oktubre 2019.

Sa Oktubre 11 pinigilan isakatuparan ng mga pederal na korte ang bagong patakaran ng public charge. Para sa karagdagang impormastion, basahin ang aming Mga Madalas na Itanong.

Hindi nakakaapekto ang mga pagbabagong ito sa kung sino ang karapat-dapat  o maaaring makakuha ng tulong mula sa mga programa ng pampublikong benepisyo na naghahatid ng suporta para sa kalusugan, nutrisyon, pabahay, trabaho, at pangangalaga sa bata. Nais naming tulungan kayo upang tuluyan makatanggap ng benepisyo na karapat-dapat sa inyo at para sa inyong pamilya na maaaring matanggap at kailangan ninyo ngayon.

Hindi maaapektuhan ng mga pagbabagong ito ang lahat ng mga imigrante na tumatanggap ng mga pampublikong benepisyo.

 • Sino ang maaring maapektuhan: Ang mga tao lamang na nag-aaplay para sa mga green card at ang mga naglalayong pumasok sa Estados Unidos.
 • Sino ang hindi maapektuhan:
  • Ang mga tinanggap na imigrante sa pamamagitan ng mga programang pantao (humanitarian), tulad ng mga refugee at mga asylum seeker
  • Mga imigrante na nag-a-aplay para sa citizenship o naturalized na mga mamamayan
  • Ang mga imigrante na hindi karapat-dapat mag-aplay para sa green card sa ngayon

Alamin ang inyong mga impormasyon. Alamin ang mga katotohanan. Para sa mga katanungan tungkol sa public charge at sa inyong mga benepisyo:

 • Tumawag sa Bay Area Legal Aid Free Advice Line sa (800) 551-5554.
  Lunes at Huwebes 9:30 a.m. hanggang 3:00 p.m. | Mga Martes at Miyerkules 9:30 a.m. hanggang 1:00 p.m.
 • I-download ang aming Mga Madalas na Itanong o basahin sila sa ibaba.

Mga Madalas na Itinatanong

1. Ano ang public charge?
Ang public charge ay isang salita na ginagamit sa batas ng imigrasyon upang ilarawan ang isang tao na maaaring umasa sa suporta ng gobyerno mula sa pagtanggap ng mga benepisyo.

Ginagamit ng mga pederal na opisyal ng imigrasyon ang isang “public charge” test o pagsusuri upang madisisyunan kung sino ang maaaring papasukin sa Estados Unidos at sino ang maaaring maging  Lawful Permanent Residency (LPR)—na kinikilala din bilang green card holder. Ginagamit din ito para sa mga LPR na umalis ng bansa ng 6 na buwan at gustong bumalik. Tandaan: Ang mga patakaran ay naiiba kung kayo ay nag-aplay para sa green card sa labas ng U.S.

2. Narinig ko na may bagong patakaran tungkol sa public charge. Ano ang mga pagbabago?
Wala pa ang nagbabago sa ngayon. Noong Agosto inilabas ng pederal na gobyerno ang bagong patakaran ng public charge na ipinalawak ang listahan ng mga programa na maaaring ikonsidera sa loob ng public charge test. Gayunpaman sa Oktubre 11, pinigilan ng mga pederal na korte ang pagkabisa ng bagong patakaran na ito hanggang sa susunod na abiso. Kapag may bagong impormasyon tungkol ditto ilalabas agad ng HSA ito.  

3. Maapektuhan ba ng pagtanggap ng pampublikong benepisyo o serbisyo ang aking aplikasyon na maging lawful permanent residency?
Sa ilalim ng matagal na ginagamit na test sa public charge, maaari lamang ikonsidera ng mga opisyal ng imigrasyon ang pagtanggap ninyo ng suporta sa pamamagitan ng mga programa ng cash assistance (CalWORKs, CAAP, and SSI) o Medi-Cal long-term care services kapag nag aaplay kayo ng lawful permanent residency – na kinikilala din bilang green card—o sa pagpasok sa loob ng bansa. Ang paggamit ng non-cash na benepisyo katulad ng health care coverage (Medi-Cal), pagkain (CalFresh), tulong sa pabahay, edukasyon, pagsasanay sa trabaho, at serbisyong pangangalaga ng bata ay hindi ginagamit laban sa kahit sinuman na nag-aaplay para sa lawful permanent residency.

4. Maapektuhan ba ang lahat ng imigrante sa public charge?
HINDI. Hindi maapektuhan ng bagong patakaran ng public charge ang karamihan ng mga imigrante na tumatanggap ng pampubliko na benepisyo at serbisyo. Hindi angkop ang mga refugee, asylee at iba pang kategorya ng imigranteng humanitarian sa test ng public charge. Hindi rin maapektuhan ng test ang mga humahawak ng green card na mag-aaply na maging U.S. Citizen o sa pag-renew ng green card.

Bawat kaso ng imigrasyon ay naiiba. Makakakuha ng libreng ligal na payo sa komunidad para maunawaan kung paano—o hindi—maapektuhan ang inyong pamilya ng public charge.Mangyaring tumawag lamang sa Bay Area Legal Aid's Legal Advice Line sa (800) 551-5554 kung mayroon kayong katanungan tungkol sa public charge at pampublikong benepisyo. Maaaring makatanggap ng tulong sa lahat ng wika.

5. Narinig ko na maaari daw magkaroon ng pagbabago sa pagturin sa aking aplikasyon sa citizenship kung ako o ang pamilya ko ay gumamit ng kahit anumang programa sa pampublikong tulong (public assistance programs). Totoo ba ito?
HINDI. Hindi maapektuhan ng public charge ang pag-apply para sa citizenship. 

6. Narinig ko na maapektuhan daw ng public charge test ang pag-renew sa green card. Totoo ba ito?
HINDI. Kung mayroon na kayong green card at kailangan ninyong i-renew ito, hindi maaapektuhan kayo sa test ng public charge.

7. Paano kung ang mga anak ko lamang ang tumatanggap ng mga benepisyo pero hindi ako? Maapektuhan ba ang aplikasyon ko para sa green card dahil sa pagtanggap nila ng mga benepisyo?
HINDI. Ayon sa bagong patakaran ng public charge ikokonsidera lamang ng pederal na gobyerno ang pampublikong benepisyo na ginagammit ng tao na nais baguhin ang kanilang estatus sa imigrasyon, at hindi sa pampublikong benepisyo na ginagamit ng isang miyembro ng pamilya nila. Tandaan: Ang mga patakaran ay naiiba kung kayo ay nag-aplay para sa green card sa labas ng U.S.

8. Kailan gagamitin ang test ng public charge?
Maapektuhan ang ilan na ligal na estatus ng imigrasyon dahil sa bagong patakaran, at mangyayari lamang ito sa ilang punto sa proceso ng imigrasyon. Sa pangkaraniwan, gagamitin ang public charge na test sa taong:

 • Nagaaplay na pumasok sa U.S.
 • Nagaaplay na baguhin ang kanilang estatus sa imigrasyon para maging LPR (para makakuha ng green card)

Mayroong green card at muling papasok sa bansa pagkatapos ng pagalis sa U.S. ng higit sa sunod-sunod na anim na buwan

9. Nagbago ba ang eligibility para sa pampublikong benepisyo?
HINDI. Ang mga patakaran para sa mga benepisyo ng pampublikong tulong ng California ay HINDI nagbago. Kung eligible kayo para tumanggap ngayon Ng Medi-Cal, CalFresh, CalWORKs, cash at child care assistance, or In-Home Supportive Services (IHSS), maaari pa rin kayong tumanggap ng benepisyo.

10. Nagaalala ako para sa privacy ng aking impormasyon. Paano ginagammit ng Human Services Agency ang impormasyon na binibigay ko tungkol sa aking sarili at ng aking pamilya?
Hindi ginagammit ng pederal na gobyerno ang aming mga sistema para sa pag-enforce ng imigrasyon. Ginagamit lamang ng HSA ang impormasyon na ibinigay ninyo para malaman kung eligible kayo para sa mga benepisyo. Maaaring kailanganin namin na patunayan ang impormasyon na ibinigay ninyo sa inyong aplikasyon para sa pampublikong benepisyo sa pederal na gobyerno, pero ginagawa lamang ito nang makumpirma na karapat-dapat kayong makatanggap ng benepisyo.

11. Matatanggal ba ang impormasyon ko sa mga sistema ng California kapag itinigil ko ang pagtanggap ko ng benepisyo?
Hindi. Mananatili ang rekord ng inyong dating kaso sa computer system ng estado at lokal na gobyerno, kaya nasa amin pa ang inyong file. Kapag tinigil ninyo ang inyong pagtanggap ng mga benepisyo, mawawalan kayo ng mahalagang coverage sa kalusugan, cash, at pagtulong sa pagkain (food assistance), at hindi mabubura ang kasalukuyang mga rekord ninyo.

12. Mayroon pa akong mga tanong tungkol sa epekto ng pagsali sa mga progamang pampublikong benepisyo sa aking estatus sa imigrasyon o citizenship. Maaari ba ninyo akong tulungan?Nais kayong matulungan ng HSA na maunawaan ang inyong karapatan at para tuluyan kayong makatanggap ng tulong na kailangan ng pamilya ninyo. Hindi kami puwedeng magbigay ng ligal na payo pero nakikipagtrabaho kami sa mga kwalipikadong abogado sa imigrasyon na makakapagbigay ng libreng tulong.

Humanap ng libreng tulong sa imigrasyon mula sa komunidad: immigrants.sfgov.org.