Home > Our Services > Immigrants + Benefits > Changes to public charge - Filipino

ANG IMPORMASYON NA ITO AY PANGKASALUKUYAN AT INILABAS NOONG IKA-14 NG AGOSTO 2019 Mga pagbabago sa public charge: Ano ang ibig sabihin nito para sa pag-access ng imigrante sa mga pampublikong benepisyo

Naglabas ang pamahalaang pederal ng isang bagong panuntunan sa "pampublikong singil" na nagbabago sa paraan na ang pagtanggap ng ilang mga pampublikong benepisyo ay nakakaapekto sa aplikasyon ng mga imigrante para sa ligal na permanenteng paninirahan (pagkuha ng kanilang "green card"). Ang pinakamabilis na maaaring magkabisa ang patakaran na ito ay sa 60 araw sa ika-15 ng Oktubre 2019.

Hindi nakakaapekto ang mga pagbabagong ito sa kung sino ang karapat-dapat  o maaaring makakuha ng tulong mula sa mga programa ng pampublikong benepisyo na naghahatid ng suporta para sa kalusugan, nutrisyon, pabahay, trabaho, at pangangalaga sa bata. Nais naming tulungan kayo upang tuluyan makatanggap ng benepisyo na karapat-dapat sa inyo at para sa inyong pamilya na maaaring matanggap at kailangan ninyo ngayon.

Hindi maaapektuhan ng mga pagbabagong ito ang lahat ng mga imigrante na tumatanggap ng mga pampublikong benepisyo.

  • Sino ang maaring maapektuhan: Ang mga tao lamang na nag-aaplay para sa mga green card at ang mga naglalayong pumasok sa Estados Unidos.
  • Sino ang hindi maapektuhan:
      • Ang mga tinanggap na imigrante sa pamamagitan ng mga programang pantao (humanitarian), tulad ng mga refugee at mga asylum seeker
    • Mga imigrante na nag-a-aplay para sa citizenship o naturalized na mga mamamayan
    • Ang mga imigrante na hindi karapat-dapat mag-aplay para sa green card sa ngayon

Alamin ang inyong mga impormasyon. Alamin ang mga katotohanan. Para sa mga katanungan tungkol sa public charge at sa inyong mga benepisyo: