Home > Our Services > Immigrants + Benefits > Changes to Public Charge - Vietnamese

THÔNG TIN NÀY HIỆN TẠI CÓ TỪ NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2019 Những thay đổi về phí công cộng : Điều này có ý nghĩa là gì đối với người nhập cư tiếp cận các lợi ích công cộng

Chính quyền liên bang đã ban hành một quy tắc “phí công cộng " mới, làm thay đổi cách nhận một số phúc lợi công cộng ảnh hưởng đến việc đăng ký thường trú hợp pháp của người nhập cư (nhận được "thẻ xanh"). Thời gian sớm nhất của quy tắc này có hiệu lực là sau 60 ngày nữa, tức ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Những thay đổi này không ảnh hưởng đến bất kỳ ai đang hội đủ điều kiện nhận các chương trình phúc lợi từ chính phủ được cung cấp để hỗ trợ cho các dịch vụ sức khỏe, dinh dưỡng, nhà ở, việc làm và chăm sóc con cái. Chúng tôi muốn giúp quý vị tiếp tục nhận trợ cấp mà quý vị và gia đình quý vị đủ điều kiện nhận được và cần trong lúc này.

Không phải tất cả những người nhập cư nhận được những phúc lợi công cộng đều sẽ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này.

  • Ai có thể bị ảnh hưởng: Chỉ những người nộp đơn xin thẻ xanh và những người đang tìm đang tìm kiếm cơ hội nhập cư vào Hoa Kỳ.
  • Ai không bị ảnh hưởng:
    • Những người nhập cư được nhận thông qua các chương trình nhân đạo, như người tị nạn và người xin tị nạn
    • Những người nhập cư xin cấp quốc tịch hoặc nhập tịch
    • Những người nhập cư không đủ điều kiện đăng ký xin thẻ xanh trong thời gian này

Biết được quyền lợi của quý vị. Nhận  được sự thật thông tin. Đối với các câu hỏi về phí công cộng và lợi ích của quý vị:

Trang này sẽ được cập nhật thêm thông tin chi tiết nếu có.