Bộ Phận Dịch Vụ Người Cao Niên và Người Trưởng Thành Ủy ban đề cử

Liên Hệ

Đối với bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hỗ trợ tiếp cận hoặc kiểm tra các tài liệu được đề cập trong chương trình nghị sự, vui lòng liên hệ với Bridget Badasow qua điện thoại theo số (415) 355-3509 hoặc E-mail theo bridget.badasow@sfgov.org.

Vui lòng yêu cầu hỗ trợ tiếp cận ít nhất 48 giờ trước cuộc họp.

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?