OECE là bộ phận SFHSA giúp các gia đình ở San Francisco tiếp cận và chi trả cho dịch vụ chăm sóc và giáo dục sớm chất lượng cao cho trẻ em từ 0-5 tuổi.

Truy cập trang web của D EC để biết chi tiết về cách DEC hỗ trợ học tập sớm, hợp tác với các tổ chức cộng đồng và thúc đẩy chính sách giáo dục,

Cần tìm một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục trẻ em sớm?  DEC có thể giúp bạn bắt đầu.

Liên Hệ

Trang mạng: www.sfoece.org

Địa chỉ gửi thư: Văn phòng Chăm sóc & Giáo dục Sớm, P.O. HỘP 7988, San Francisco, CA 94120

Vị trí: Văn phòng Chăm sóc & Giáo dục Sớm, 1650 Mission Street, Suite 312, San Francisco, CA 94103

Điện thoại: (415) 355-3670

Số fax: (415) 557.5615

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?