Trợ giúp về thuế miễn phí Khai thuế miễn phí

Ngày 16/10/2023: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm 2022.

Các đối tác phi lợi nhuận của chúng tôi giúp bạn dễ dàng khai thuế miễn phí một cách an toàn và bảo mật bằng cách sử dụng các công cụ trực tuyến hoặc tùy chọn dịch vụ trực tiếp. Các dịch vụ thuế miễn phí giúp bạn tiết kiệm trung bình 300 đô la cho việc khai thuế và giúp bạn yêu cầu tín dụng thuế nhiều như:

GHI: Các khoản tín dụng thuế không được tính là thu nhập và chúng không ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện nhận các phúc lợi như CalWORKs, CalFresh hoặc khuyết tật.

Nơi nhận trợ giúp về thuế miễn phí

Các dịch vụ thuế miễn phí này hợp tác với VITA, một chương trình của IRS chứng nhận các chuyên gia thuế để hoàn thành thuế của bạn. Các dịch vụ có sẵn trực tiếp, thông qua việc gửi tài liệu hoặc được thực hiện từ xa bằng các công cụ trực tuyến.

  • Cơ quan Phát triển Kinh tế Sứ mệnh (MEDA):  MEDA cũng hỗ trợ lấy Mã số nhận dạng người nộp thuế cá nhân (ITIN).Để lấy hẹn, hãy gọi (415) 209-5143.   
  • Arriba Juntos: Để lấy hẹn, hãy gọi (415) 487-3240.   
  • GetYourRefund: Gửi thông tin thuế trực tuyến. Các tình nguyện viên được IRS chứng nhận chuẩn bị tờ khai thuế của quý vị và xem xét với quý vị trước khi nộp.
  • MyFreeTax: Nhận trợ giúp thuế trực tuyến hoặc trực tiếp miễn phí từ một người khai thuế tình nguyện được chứng nhận.
  • Các dịch vụ thuế miễn phí khác:
    • Địa điểm khai thuế: Xem bản đồ các trang web địa phương và các loại dịch vụ, chẳng hạn như trực tiếp, gửi tài liệu và hỗ trợ tự làm (DIY).
    • SF Tax-Aide: Nhận trợ giúp thuế trực tiếp, miễn phí tại ba địa điểm. Dịch vụ này được cung cấp bởi Quỹ AARP, tập trung vào những người đóng thuế trên 50 tuổi và có thu nhập thấp đến trung bình. Gọi cho cuộc hẹn (415) 656-8515.

Tự làm, khai thuế miễn phí nếu bạn kiếm được dưới 73,000 đô la vào năm 2022

  • Khai Miễn Phí của IRS: Quan hệ đối tác giữa IRS và chuyên viên khai thuế thương mại cung cấp dịch vụ khai thuế trực tuyến miễn phí.
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?