Trợ giúp về thuế miễn phí Tín dụng gia đình lao động (WFC)

Chương trình WFC cung cấp tới $250 một năm cho các gia đình đủ điều kiện nhận Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động của liên bang (EITC) hoặc Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động California (CalEITC). Các gia đình đủ điều kiện cho cả hai có thể nhận được tới $ 9,600 cho năm thuế 2022.

Áp dụng trước ngày 16/10/2023.
Nếu được chấp thuận, bạn sẽ nhận được WFC của mình trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến cuối tháng 12 năm 2023, tùy thuộc vào ngày nộp đơn đăng ký của bạn.

Hãy nhớ rằng - bạn có thể sử dụng ITIN để đăng ký WFC:
Những người nhập cư không có số An Sinh Xã Hội có thể nộp đơn xin WFC nếu họ đủ điều kiện nhận CalEITC bằng cách sử dụng Mã Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế Cá Nhân (ITIN) của họ.

Thông tin thêm

  • Câu hỏi về WFC? Gửi email wfc@sfgov.org hoặc gọi (415) 557-6284 ( do số lượng cuộc gọi lớn, có thể mất đến một tuần để trả lời cuộc gọi của bạn).
  • Khai thuế miễn phí tại các địa điểm trên toàn Thành phố.

Lợi ích cho người nhận WFC

  • Người nhận WFC đủ điều kiện được giảm giá 50% cho một thẻ Muni tiêu chuẩn hàng tháng dành cho người lớn. Đăng ký Muni Lifeline Pass.
  • Kiểm tra tính đủ điều kiện của bạn đối với nhiều dịch vụ miễn phí hoặc giảm giá khác trong Thành phố, bao gồm tã và điện thoại miễn phí và vé vào cửa bảo tàng, hóa đơn tiện ích, cửa hàng tạp hóa và bữa ăn được giảm giá mạnh. Tìm hiểu thêm và bắt đầu tiết kiệm.
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?