Medi-Cal là gì?

Medi-Cal là một chương trình bảo hiểm y tế công cộng cung cấp cho các cá nhân và gia đình đủ điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm nha khoa miễn phí hoặc chi phí thấp.  

Nếu quý vị không đủ điều kiện nhận Medi-Cal, chúng tôi có thể đánh giá quý vị cho các chương trình bảo hiểm y tế khác.

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?