Về vị trí này

Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng Gia đình và Trẻ em có các văn phòng hành chính quản lý các dịch vụ hỗ trợ cho gia đình và trẻ em, bao gồm các dịch vụ gia đình, phụ thuộc vào tòa án, sắp xếp và các dịch vụ bảo vệ trẻ em. Bạn cần một cuộc hẹn để đến thăm, nhưng sự giúp đỡ trong ngày thường có thể được sắp xếp bằng cách gọi Đường dây Nhiệm vụ.

Giờ

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 sáng - 5:00 chiều

Liên Hệ

Số điện thoại trực ban: (415) 401-4398

Chi tiết cuộc hẹn

  • Bạn phải có một cuộc hẹn đã lên lịch để truy cập các dịch vụ tại đây.

Thông tin bổ sung

  • Dịch vụ dịch thuật có thể có sẵn. Gọi cho Đường dây Nhiệm vụ để xác nhận trước chuyến thăm của bạn.
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?