• Konseho ng mga Bata ng San Francisco

  Nagbibigay ng libreng referral sa pangangalaga ng bata at tulong sa subsidy sa pangangalaga ng bata.

 • Wu Yee Children's Services

  Nagbibigay ng pangangalaga sa bata, mga referral, at mga programa ng suporta para sa mga manggagawa sa pangangalaga ng bata at mga magulang.

 • Ang mga aplikante ng CalWORK ay maaaring makakuha ng pangangalaga sa bata habang nag-aaplay o dumadalo sa orientation.

  Ang mga kasalukuyan o dating CalWORKs participants ay maaari ring maging karapat dapat para sa libreng child care o child care subsidies habang nagtatrabaho, job training, o nasa paaralan.

  Tumawag sa: (415) 557-5100Drop in: 3120
  Mission St.
  Lunes Biyernes, 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon.
  CalWORKs: Matuto nang higit pa at mag apply   

 • Nag aalok ang Head Start ng libreng pangangalaga sa bata at mga programa sa preschool sa mga pamilya ng CaFresh.  

  Isumite ang iyong aplikasyon upang sumali sa waitlist.

  Maghanap ng lokasyon ng programa at mag apply sa website ng Head Start. 

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?