Pangkalahatang Impormasyon: (415) 557-5000

Pangkalahatang Impormasyon: (415) 355-3555 | TTY: (415) 355-6756 |  DAAS@sfgov.org
Impormasyon at Referral: (415) 355-6700 o (800) 510-2020 | TTY: (415) 355-6756

 • Mga Serbisyo para Protektahan ang Nasa Hustong Gulang (Adult Protective Services, APS): (415) 355-6700, 24 na oras | Fax: (415) 355-6750
 • Opisina ng Serbisyo sa Mga Beterano sa County (County Veterans Service Office, CVSO): (415) 934-4200 o (800) 807-5799 | Fax: (415) 934-4240 | SFCVSO@sfgov.org
 • Mga Pansuportang Serbisyo sa Tahanan (In-Home Supportive Services, IHSS): Mga Kliyente (415) 355-6700 | Mga Provider (415) 557-6200 
  • eFax para sa pangkalahatang IHSS: (415) 355-2497
  • eFax para sa Pagbabayad sa IHSS: (415) 355-2475
  • eFax para sa Mga Application sa IHSS:  (415) 355-2463
 • Pampublikong Administrator | Pampublikong Tagapangalaga | Pampublikong Conservator | Programa ng Representatibong Payee: (415) 355-3555 | Fax: (415) 355-3539

 • Mga Kontrata:  Patrick Yam (415) 557-5429
 • Mga Reklamo sa Mga Karapatang Sibil ng Kliyente: Mag-iwan ng mensahe sa isa sa Mga Multilingual na Linya para sa Reklamo:
  English (415) 557-6574 | Spanish (415) 557-5062 | Vietnamese (415) 557-5103 | Chinese (415) 557-5023 | Russian (415) 557-5066 Filipino (415) 557-5119 | Iba pang wika (415) 557-6574  
 • Hotline para sa Panloloko: (415) 557-5771 para mag-ulat na may taong posibleng nakakatanggap ng mga pampublikong benepisyo na hindi niya dapat natatanggap
 • Human Resources: (415) 557-5561 Mga Eksaminasyon/Klasipikasyon: (415) 557-5566 | Patas na Oportunidad sa Trabaho: (415) 557-5878
 • Pag-uulat ng paglabag sa privacy:  (415) 503-4908 o (844) 415-4905 HSAPrivacyOffice@sfgov.org
 • Kahilingan para sa mga pampublikong talaan: hsasunshine@sfgov.org
 • Mga pampublikong pagdinig: 
  • Humiling ng pagdinig ng estado: Para sa mga kliyente ng mga benepisyong pinopondohan ng estado at pederal, gaya ng CalWORKs, CalFresh, Medi-Cal, at Mga Pansuportang Serbisyo sa Bahay (In-Home Supportive Services, IHSS):  (800) 952-5253 
   Mga nakasulat na kahilingan: Human Services Agency Appeals Unit at S600, P.O. Box 7988, San Francisco, CA 94120-7988.
  • Humiling ng Pagdinig sa Programa ng Tulong sa Nasa Hustong Gulang ng County (County Adult Assistance Program, CAAP): (415) 558-1177 (24 na oras) 
   Mga nakasulat na kahilingan: CAAP Fair Hearings #WS20, P.O. Box 7988, San Francisco, CA 94120  
 • Pag-serve ng subpoena: hsasunshine@sfgov.org |  i-fax sa (415) 503-4913 | o personal na pumunta sa SFHSA Investigations, 1650 Mission5th Floor

Tumawag sa  3-1-1, 24 na oras, para sa mga pangkalahatang tanong:

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value