Nakikipagtulungan ang SFHSA sa Departamento ng Emergency na Pamamahala (Department of Emergency Management, DEM) ng San Francisco at mga partner na ahensya para maprotektahan ang mga residente kapag may emergency sa buong lungsod.   Nagtatayo kami ng mga pang-emergency na shelter sa buong estado, namamahagi kami ng mga supply para sa mga nananatili sa bahay, at nagbibigay kami ng mga serbisyo para sa pagbangon.

Huwag nang hintaying magkaroon ng sakuna. Magplano ngayon para sa pambuong-estadong emergency at matuto pa tungkol sa mga serbisyong iniaalok namin. 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value