Ano po ang CalWORKs

Ang CalWORKs ay nagbibigay ng pansamantalang tulong pinansyal at serbisyo sa mga karapat dapat na pamilya na may (o nagdadalang tao) na mga anak. Kabilang sa mga pakinabang ang cash assistance, pagkain, pangangalaga sa bata, at saklaw ng pangangalaga sa kalusugan.

Nagbibigay din ang CalWORK ng tulong sa trabaho at edukasyon at iba pang mga serbisyo, kahit na matapos umalis sa programa.

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?