Ano ang CalWORKs?

Ang CalWORKs ay nagbibigay ng pansamantalang pinansyal na tulong at mga serbisyo sa mga kwalipikadong pamilya na mayroong (o inaasahang magkaroon ng) mga bata. Kasama sa mga benepisyo ang mga tulong na pera, pagkain, pangangalaga ng bata, at coverage sa pangangalagang pangkalusugan.

Ang CalWORKs ay nagbibigay rin ng mga trabaho at tulong sa edukasyon at iba pang serbisyo kahit pagkatapos umalis sa programa.

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?