Lahat ng anunsyo

Layunin ng panukala na ma incentivize ang mga indibidwal na may substance use disorder upang makuha ang tulong na kailangan nila upang makabawi.
Ang programa ay nagbigay ng 250,000 residente mula sa mababang kita na background na may libreng pagpasok sa mga museo at institusyong pangkultura.
Ang Kelsey Civic Center ay magbibigay ng abot kayang mga tahanan at mga serbisyong sumusuporta sa mga San Franciscano na may iba't ibang kakayahan, kita, at background.
Ang programa ay nagbibigay ng bayad na paglalakbay para sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan na naghahangad na bumalik sa kanilang pamilya, mga kaibigan o iba pang mga network ng suporta sa kanilang bayan.
Ang mga libreng sentro ng buwis ay tumutulong sa libu-libong San Franciscans, kabilang ang mga sambahayan na walang dokumento at imigrante, na mag-file ng mga buwis at mag-aplay para sa lokal, estado, at pederal na mga kredito sa buwis.
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?