SPWG Mga Tagapagbigay ng Serbisyo na Nagtatrabaho sa Grupo

Ang SPWG ay isang advisory group sa Dignity Fund Oversight and Advisory Committee (OAC).

Ang Dignity Fund Oversight and Advisory Committee (OAC) ay lumikha ng isang Service Providers Working Group (SPWG) upang payuhan ang OAC sa mga prayoridad sa pagpopondo, pagbuo ng patakaran, ang pagpaplano ng cycle, disenyo at mga plano sa pagsusuri, at anumang iba pang mga isyu na nababahala sa Working Group na may kaugnayan sa Dignity Fund o ang mga responsibilidad ng Department of Disability and Aging Services (DAS). Ang SPWG ay nakikibahagi sa isang cross-section ng mga service provider sa pagbibigay ng impormasyon, edukasyon, at konsultasyon sa OAC.

Ang pagiging miyembro ng SPWG ay bukas sa anumang organisasyon na kasalukuyan at aktibong nagbibigay ng serbisyo sa mga matatanda, may sapat na gulang na may kapansanan, at tagapag-alaga. Bukas sa publiko ang mga pulong ng SPWG.

Ang SPWG ay pinamumunuan ng dalawang co-chair, na unang hinirang ng OAC. Ang mga kasalukuyang co-chair ng SPWG ay:

  • Anni Chung - CEO, Tulong sa Sarili para sa Matatanda, at
  • Ashley McCumber - CEO, Pagkain sa Wheels San Francisco.
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?