Mga Pansuportang Serbisyo sa Tahanan (In-Home Supportive Services, IHSS)

Tumutulong ang IHSS sa mga matanda at taong may kapansanan sa mga pang-araw-araw na gawain, tulad ng pagligo, pagbibihis, paglalaba, pamimili, at pagluluto.  

Tungkol Dito

Alamin kung paano kami nakikisosyo sa Pampublikong Awtoridad ng IHSS at Homebridge para pangasiwaan at maghatid ng mga de-kalidad na serbisyo ng IHSS system

Mga oras ng IHSS

Para panatilihin kang ligtas sa panahon ng COVID-19, narito kami para tulungan ka sa pamamagitan ng email at telepono, Lunes-Biyernes, 8:00 a.m. hanggang 5:00 p.m.

Mga lokasyon ng Service Center: Sa mapa namin sa ibaba, i-click ang dalawa naming Service Center para sa mga detalye ng kanilang lokasyon. 

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?