Hinihikayat ng Lungsod ang mga Residente na Mag aplay para sa Programa ng Tulong sa Rent ng Estado Bago ang Deadline ng Marso 31

Newsletter Unsubscribe

San Francisco, CA — Hinihikayat ni Mayor London N. Breed at ng Mayor's Office of Housing and Community Development (MOHCD) ang mga residente na mag-aplay sa CA COVID-19 Rent Relief Program bago ang deadline sa Marso 31, 2022. Ang programa sa buong estado ay tumutulong sa mga nangungupahan sa California na nakaranas ng kahirapan sa pananalapi sa panahon ng pandemya na sumasaklaw sa hindi bayad na upa at mga utility. Ang California Department of Housing and Community Development ay nangakong magbibigay ng tulong sa lahat ng mga karapat dapat na nangungupahan na nag aaplay sa katapusan ng buwan.

Ang MOHCD ay nakikipagtulungan sa mga organisasyong nakabase sa komunidad sa buong San Francisco upang matulungan ang mga residente na makumpleto ang kanilang mga aplikasyon, kabilang ang mga nangangailangan ng teknikal na suporta o para sa kanila ay hindi Ingles ang kanilang pangunahing wika. Ang mga magiging aplikante ay maaaring bumisita sa sf.gov/renthelp webpage upang malaman ang higit pa tungkol sa CA COVID 19 Rent Relief Program at makahanap ng mga lokal na organisasyon na nagbibigay ng libreng tulong sa aplikasyon, pagpapayo sa tenant, at mga serbisyo sa pagtatanggol sa pagpapalayas.

"Ang programang ito ay nakatulong sa libu libong San Franciscans na manatiling nakatira sa panahon ng pandemya, ngunit alam natin na kahit na patuloy ang paggaling ng ating lungsod, hindi mabilang na mga residente ang nahihirapan pa ring makaraos," said Mayor Breed. "Nagpapasalamat kami na ang Estado ay nakatuon sa pagbibigay ng tulong na ito, at gagawin namin ang lahat upang matulungan ang mga nangangailangan ng relief na ito na ma access ang mga pondo na ito upang manatili sila sa kanilang mga tahanan nang walang takot na mapalayas o mapaalis."

"Ang layunin ng Lungsod ay upang matiyak na ang lahat ng mga nangungupahan na karapat dapat para sa tulong sa pag upa ng estado ay tumatanggap ng tulong," sabi ni Eric Shaw, Direktor ng San Francisco Mayor's Office of Housing and Community Development. "Nakikipagtulungan kami sa mga kasosyo sa Lungsod at komunidad upang matiyak na ang mga nangungupahan ay may kamalayan sa CA COVID 19 Rent Relief Program at makuha ang suporta na kailangan nila upang mag aplay para sa tulong sa pag upa sa Marso 31."

Ang mga karapat dapat na nangungupahan ay maaaring makatanggap ng hanggang 18 buwang tulong pinansyal upang magbayad ng natitirang upa at mga utility. Ang pagiging karapat-dapat sa programa ay batay sa kita, na may pinakamalaking taunang kita na $102,450 para sa isang solong tao at $146,350 para sa isang pamilyang may apat na miyembro. Upang mag apply, hinihiling ng housingiskey.com online portal sa mga nangungupahan na magbigay ng impormasyon tungkol sa kita at halaga ng utang. Maaari ring mag apply ang mga may ari sa ngalan ng mga nangungupahan. Ang programa ay namamahagi ng malapit sa $ 103 milyon sa higit sa 8,900 mga sambahayan sa San Francisco mula nang ilunsad ito noong nakaraang tagsibol.

Ang isang malawak na koalisyon ng mga stakeholder, kabilang ang San Francisco Anti Displacement Coalition, ang San Francisco Apartment Association, at ang Eviction Defense Collaborative, ay nagpakilos upang magbigay ng outreach at tulong upang matulungan ang mga nangungupahan na mag aplay para sa CA COVID 19 Rent Relief Program bago ang deadline.

"Alam namin na ang kawalan ng katiyakan ng panahong ito ay maaaring maging nakakatakot, ngunit hindi ka nag iisa," sabi ni Molly Goldberg, Direktor ng San Francisco Anti Displacement Coalition. "Mula sa tulong na nag aaplay para sa tulong sa upa hanggang sa impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan sa legal na tulong, ang mga organisasyong miyembro ng San Francisco Anti Displacement Coalition ay narito upang tulungan kang manatili sa iyong tahanan."

"Nauunawaan namin na maraming mga nangungupahan at may ari ng ari arian ang nahirapan sa pananalapi sa panahon ng pandemya," sabi ni Charley Goss ng San Francisco Apartment Association. "Ang SFAA ay nakikipagtulungan sa Lungsod upang magbigay ng libreng mapagkukunan upang matulungan ang mga may ari ng ari arian at ang kanilang mga nangungupahan na mag aplay para sa CA COVID 19 Rent Relief Program bago ang Marso 31."

"Walang nangungupahan ang dapat na magdala ng brunt ng isang krisis sa pabahay sa pag upa na nag trigger ng isang pandaigdigang pandemya," sabi ni Martina Cucullu Lim, Executive Director ng Eviction Defense Collaborative. "Patuloy na sinusuportahan ng EDC ang karapatan ng bawat nangungupahan sa pamamagitan ng libreng legal na representasyon. Ang pagkawala ng iyong bahay dahil sa hindi pagbabayad ng upa sa panahon na ito walang kapantay na oras ay isang nonstarter. "

Para sa impormasyon kung paano mag aplay sa programa ng CA COVID 19 Rent Relief at buong listahan ng mga lokal na mapagkukunan ng tulong sa upa, bisitahin ang sf.gov/renthelp.

 

###

Contact Information

Mayor’s Office of Communications
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?