Kahilingan sa Pagdinig

Ang mga kliyente ng mga programang tulong na pinondohan ng gobyerno ay maaaring humiling ng patas na pagdinig kung hindi sila nasisiyahan sa isang aksyon na ginawa sa kanilang kaso.

Humiling ng Pagdinig ng Estado

Ang mga kliyente ng mga programa ng tulong na pinondohan ng estado at pederal, tulad ng CalWORKs, CalFresh, Medi-Cal, at In-Home Supportive Services, ay maaaring mag-aplay para sa isang patas na pagdinig sa administratibo kung hindi sila nasisiyahan sa isang aksyon na ginawa sa kanilang kaso.

Maaari kang humiling ng patas na pagdinig:

  • Sa telepono: California Department of Social Services sa (800) 952-5253 o
  • Sa pamamagitan ng koreo: HSA Appeals Unit sa S600, P.O. Box 7988, San Francisco, CA 94120-7988.

Humiling ng CAAP Hearing

Ang mga kliyente ng County Adult Assistance Program (CAAP) ay maaaring humiling ng patas na pagdinig upang mag-apela sa pagpigil, pagtigil o pagtanggi sa mga benepisyo o pagbawi ng mga overpayment.

Maaari kang humiling ng patas na pagdinig:

  • Sa pamamagitan ng telepono: ( 415) 558-1177 ( 24 oras) o
  • Sa pamamagitan ng koreo: CAAP Fair Hearings #WS20, P.O. Box 7988, San Francisco, CA 94120
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?