Provider ng Mga Pansuportang Serbisyo sa Bahay (In-Home Supportive Services, IHSS) Sumagot sa Mga Paglabag sa Timesheet

  • Paunang paglabag: Susubukan ng IHSS na makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng telepono o koreo para ipaalam sa iyo ang tungkol sa paglabag sa overtime. 
  • Paglabag 1: Papadalhan ka ng IHSS, sa pamamagitan ng koreo, ng abiso sa paglabag.
  • Paglabag 2: Papadalhan ka ng IHSS, sa pamamagitan ng koreo, ng abiso sa paglabag at materyales sa pagtuturo ng pagsasanay sa sarili para kumpletuhin para makatanggap ka ng minsanang waiver sa pangalawang paglabag.
  • Paglabag 3: Papadalhan ka ng IHSS, sa pamamagitan ng koreo, ng abiso sa paglabag at mayroon kang 20 araw para sumagot, kapag hindi mo ito ginawa, sususpindihin nang 90 araw ang status mo bilang provider.
  • Paglabag 4: Papadalhan ka ng IHSS, sa pamamagitan ng koreo, ng abiso sa paglabag at mayroon kang 20 araw para sumagot, kapag hindi mo ito ginawa, sususpindihin nang 12 buwan ang status mo bilang provider at aatasan kang magpatala ulit sa IHSS. Aatasan kang  magbigay ulit ng mga fingerprint.

Para iapela ang anumang paglabag, magagawa mong:

  • Isumite ang Form SOC 2272 (kasama sa bawat abiso sa paglabag) na ipinadala sa iyo sa loob ng 10 araw ng kalendaryo. Pagkatapos, susuriin ng county ang iyong apela at makakatanggap ka ng sagot sa pasya sa pamamagitan ng koreo.  
  • Kung hindi mo iaapela ang pangatlo o pang-apat na paglabag, sususpindihin ka.
  • Kung gusto mong i-dispute ang pasya ng county sa pangatlo o pang-apat na paglabag, puwede kang mag-apela sa estado sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa county sa (415) 557-6200 at paghingi ng form para sa pag-dispute (SOC 2273) ng Kahilingan sa IHSS para sa Pang-administratibong Pagsusuri ng Estado sa Pangatlo o Pang-apat na Paglabag na Lampas sa Workweek at/o Limitasyon sa Oras ng Pagbiyahe (SOC 2273) sa loob ng 10 araw mula sa petsang nakasaad sa abiso sa paglabag.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value