Nhà Cung Cấp IHSS Phản Hồi Các Vi Phạm về Bảng Chấm Công

  • Vi phạm lần đầu: Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In-Home Supportive Services, IHSS) sẽ cố gắng liên hệ với quý vị qua điện thoại hoặc qua đường bưu điện để thông báo cho quý vị về hành vi vi phạm về thời gian làm thêm giờ. 
  • Vi phạm lần 1: IHSS sẽ gửi thông báo vi phạm cho quý vị qua đường bưu điện.
  • Vi phạm lần 2: IHSS sẽ gửi thông báo vi phạm và tài liệu hướng dẫn tự đào tạo qua đường bưu điện để quý vị hoàn tất nhằm nhận được miễn trừ một lần cho lần vi phạm thứ hai.
  • Vi phạm lần 3: IHSS sẽ gửi thông báo vi phạm cho quý vị qua đường bưu điện và quý vị sẽ có 20 ngày để phản hồi, nếu không phản hồi, trạng thái nhà cung cấp của quý vị sẽ bị tạm ngừng trong 90 ngày.
  • Vi phạm lần 4: IHSS sẽ gửi thông báo vi phạm cho quý vị qua đường bưu điện và quý vị sẽ có 20 ngày để phản hồi, nếu không phản hồi, trạng thái nhà cung cấp của quý vị sẽ bị tạm ngừng trong 12 tháng và quý vị sẽ được yêu cầu ghi danh lại với IHSS. Quý vị sẽ  được yêu cầu lăn tay lại.

Để khiếu nại vi phạm, quý vị có thể:

  • Nộp Biểu Mẫu SOC 2272 (được đính kèm với mỗi thông báo vi phạm) được gửi cho quý vị qua đường bưu điện trong vòng 10 ngày theo lịch. Sau đó, quận sẽ xem xét khiếu nại của quý vị và quý vị sẽ nhận được phản hồi về quyết định qua đường bưu điện.  
  • Nếu quý vị không khiếu nại vi phạm lần thứ ba hoặc thứ tư, quý vị sẽ bị đình chỉ.
  • Nếu quý vị muốn tranh chấp phán quyết của quận về vi phạm lần thứ ba hoặc thứ tư, quý vị có thể khiếu nại lên tiểu bang bằng cách liên hệ với quận theo số (415) 557-6200 và yêu cầu biểu mẫu tranh chấp Yêu Cầu Duyệt Xét Hành Chính của Tiểu Bang về Vi Phạm Lần Thứ Ba hoặc Thứ Tư do Vượt Quá Thời Gian Làm Việc Trong Tuần và/hoặc Giới Hạn Thời Gian Đi Lại của IHSS (SOC 2273) trong vòng 10 ngày kể từ ngày được đề cập trong thông báo vi phạm.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value