LGBTQ + Aging & Abilities Support Network (LAASN)

Nagbibigay ang LAASN ng mga maawaing serbisyong pangsuporta na tumutugon sa panlipunang pag-iisa pati na rin sa mga hamon na pang-emosyonal, pag-uugali, at pangkalusugan na kinakaharap ng mga tomboy, bakla, bisexual, transgender, at mga kakaibang nakatatanda at mga matatandang may mga kapansanan.

Mga serbisyong inaalok

  • Emosyonal at praktikal na suporta sa pamamagitan ng paghahanap ng angkop pangangalaga, mga pangkat ng suportang pangkapwa, at Mga Boluntaryo ng Suportang Pangkapwa ng Shanti
  • Ang adbokasiya para sa kliyente upang tumulong sa paghahanap ng pangangalaga sa pamamagitan ng sistema ng serbisyong panlipunan.
  • Panlipunang programa na nag-aalok ng mga programang nag-uugnay na sumusuporta at nagpapahusay sa kagalingang emosyonal at pag-uugali ng mga kliyente.

Karagdagang impormasyon

Bisitahin ang LAASN webpage ng SHANTI Project, tumawag sa (415)-625-5214, o mag-email sa jkipnis@shanti.org.

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?