Simula Enero 1, 2022, maraming mga miyembro ng Medi-Cal ang maaaring punan ang kanilang mga reseta sa pamamagitan ng mga parmasya ng serbisyo ng Medi-Cal Rx-fee-for service. Nangangahulugan ito na ang mga miyembro ng Medi-Cal ay magkakaroon ng access sa isang mas malawak na network ng mga parmasya na walang pagbabago sa kanilang mga benepisyo sa pagiging karapat-dapat. Kasama sa fee-for-service network ang mga parmasya tulad ng Walgreens, CVS, Safeway, at marami pa.  

Paano gamitin ang Rx fee-for-service pharmacies

1) Maghanap ng parmasya

Halos lahat ng mga parmasya sa California ay bahagi ng RX network. Nangangahulugan ito na marahil ay hindi mo na kailangang maghanap ng isang bagong parmasya. Pero kung gusto mong makita ang lahat ng RX pharmacies na malapit sa iyo, gamitin lamang ang pharmacy locator sa Medi-CalRx.dhcs.ca.gov.

Kung mayroon kang iba pang mga tanong sa Medi-Cal Rx, maaari kang magrehistro sa Medi-Cal Rx Beneficiary Portal, kung saan maaari kang mag email, makipag-chat online, o mag-text tungkol sa kumpidensyal na impormasyong pangkalusugan sa ligtas na paraan.

Tawagan din ang alinman sa mga numerong nakalista sa ibaba:

  • Media-Cal Rx Customer Service Center sa (800) 977-2273, 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo
  • 7-1-1 para sa TTY, Lunes – Biyernes, 8 a.m.– 5 p.m.
  • SFHSA Medi-Cal Service Center sa (415) 558-4700, Lunes – Biyernes, 8 a.m.– 5 p.m.

2) Ipakita ang iyong Medi-Cal Benefits Identification Card (BIC) sa parmasya

Kakailanganin mo ang iyong Medi-Cal card upang kunin ang iyong reseta.Maaari mong gamitin ang isa na mayroon ka na.Hindi ito kailanman nag eexpire.   

Kailangan mo bang humiling ng bagong Medi-Cal card? 
Kung ang iyong BIC ay nawala o ninakaw, maaari kang humiling ng kapalit sa isa sa mga paraang ito sa ibaba.

  • Email:  SFMedi-Cal@sfgov.org
  • Online: MyBenefitsCalWIN (kung mayroon kang isang rehistradong account) 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo
  • Tumawag sa: (877) 558 9009 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Hihilingin sa iyo ng pag-record ng telepono na sagutin ang ilang simpleng tanong bago ilagay ang iyong order para sa isang BIC replacement. TANDAAN: Tiyaking handa ang iyong numero ng Social Security at numero ng kaso.Kung wala kang Social Security number at hindi mo alam ang iyong case number, maaari kang tumawag sa (415) 558-4700, Lunes – Biyernes, 8 a.m.– 5 p.m.
  • Personal: Upang mapanatiling ligtas ka, nag-aalok kami ng limitadong on-site na suporta sa panahon ng COVID. Kung maaari, mangyaring gawin ang iyong kahilingan sa pamamagitan ng telepono o online sa halip na sa isa sa aming mga Service Center:
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?