Mag-ulat ng pang-aabuso

Ang sinuman ay makakagawa ng kumpidensiyal na ulat ng pinaghihinalaang pang-aabuso ng bata, kapabayaan, o pananamantala. Maging handang ibigay ang pangalan, address, tinatayang edad, at sitwasyon ng bata.

Tumawag sa 9-1-1 kung nasa agarang panganib ang isang bata.

Tumawag sa Hotline ng FCS (800) 856-5553, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo kung ikaw ay naghihinalang may batang sinasaktan.

Magsumite ng Ulat ng PInaghihinalaang Pang-aabuso ng Bata (BCIA 8572) sa loob ng 36 na oras ng pasalitang ulat kung ikaw ay Isang tao na hinihiling ng batas na mag-ulat ng pang-aabuso o kapabayaan. Tingnan ang mga detalye ng tao na hinihiling ng batas na mag-ulat ng pang-aabuso o kapabayaan.  

Tukuyin ang abuso:  Kilalanin ang iba't ibang uri ng pang-aabuso ng bata kabilang ang pisikal, emosyonal, seksuwal na pang-aabuso, kapabayaan, at pananamantala. 

Pagsusuko ng sanggol

Huwag abandunahin ang iyong sanggol. Ang sinumang magulang o taong may kustodiyang naaayon sa batas ay maaaring ligtas at kumpidensiyal na magsuko ng sanggol, at nang walang pangamba sa paglilitis, sa loob ng 72 oras mula sa kapanganakan ng bata.

Alamin kung paano ligtas at kumpidensiyal na magsuko ng sanggol.

24 na oras na tulong sa emergency at krisis

May mga linya ng pakikipag-usap at suporta sa personal na available sa mga magulang, foster family, at tagapangalaga ng mga kabataan sa krisis. Tingnan ang Mga Serbisyo ng Pamilya para sa mga resource. 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value