• Báo cáo lạm dụng trẻ em, 24 giờ
  Gọi 9-1-1 hoặc
  Đường dây nóng FCS (800) 856-5553


  Báo cáo lạm dụng người lớn, 24 giờ
  (800) 814-0009

 • Gọi (415) 557-5000
  Thứ Hai - Thứ Sáu
  8:00 sáng - 5:00 chiều

  Để được phục vụ nhanh hơn, hãy liên hệ với Chương trình thích hợp bên dưới.

 • Liên hệ thông tin liên lạc:
  HSACommunications@sfgov.org

 • Liên hệ:HSAWebmaster@sfgov.org

Thông tin chung: (415) 557-5000

Thông tin chung:(415) 355-3555 | TTY: (415) 355-6756 |  DAAS@sfgov.org
Thông tin và Giới thiệu:(415) 355-6700 hoặc (800) 510-2020 | TTY: (415) 355-6756   

 • Dịch vụ Bảo vệ Người lớn (APS):( 415) 355-6700, 24 giờ | Số fax: (415) 355-6750
 • Văn phòng Dịch vụ Cựu chiến binh Quận (CVSO): (415) 934-4200 hoặc (800) 807-5799 | Số fax: (415) 934-4240 | SFCVSO@sfgov.org
 • Dịch vụ Hỗ trợ Tại nhà (IHSS): Khách hàng: (415) 355-6700 | Nhà cung cấp: (415) 557-6200 
  • eFax cho IHSS chung: (415) 355-2497
  • eFax cho Thanh Toán IHSS: (415) 355-2475
  • eFax cho Đơn Xin IHSS:  (415) 355-2463
 • Quản trị viên công | Người giám hộ công cộng | Người bảo quản công cộng | Chương trình Người nhận thanh toán đại diện: (415) 355-3555 | Số fax: (415) 355-3539

 • Hợp đồng: Patrick Yam (415) 557-5429
 • Khiếu nại về quyền công dân của khách hàng: Để lại lời nhắn trên một trong các Dòng khiếu nại đa ngôn ngữ:
  Tiếng Việt | Tiếng Tây Ban Nha (415) 557-5062| Tiếng Việt: (415) 557-5103| Tiếng Trung (415) 557-5023 | Tiếng Nga (415) 557-5066| Tiếng Philipin (415) 557-5119 | Ngôn ngữ khác (415) 557-6574      
 • Đường dây nóng gian lận: (415) 557-5771 để báo cáo rằng ai đó có thể đang nhận trợ cấp công cộng mà họ không được hưởng
 • Nhân sự: (415) 557-5561| Kỳ thi / Phân loại: (415) 557-5566 | Cơ hội việc làm bình đẳng: (415) 557-5878  
 • Báo cáo vi phạm quyền riêng tư: (415) 503-4908 hoặc (844) 415-4905| HSAPrivacyOffice@sfgov.org 
 • Yêu cầu hồ sơ công khai: hsasunshine@sfgov.org
 • Điều trần công khai: 
  • Yêu cầu một phiên điều trần cấp tiểu bang: Đối với khách hàng của các phúc lợi do tiểu bang và liên bang tài trợ, chẳng hạn như CalWORKs, CalFresh, Medi-Cal và Dịch vụ Hỗ trợ Tại nhà (IHSS):  (800) 952-5253 
   Yêu cầu bằng văn bản: Đơn vị Kháng cáo của Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh tại S600, P.O. Box 7988, San Francisco, CA 94120-7988.
  • Yêu cầu Phiên Điều trần của Chương trình Hỗ trợ Người lớn Quận (CAAP): (415) 558-1177  (24 giờ)
   Yêu cầu bằng văn bản: CAAP Fair Hearings #WS20, P.O. Box 7988, San Francisco, CA 94120  
 • Dịch vụ trát đòi hầu tòa:hsasunshine@sfgov.org | fax (415) 503-4913 |  hoặc xuất hiện trực tiếp tại SFHSA Investigations, 1650 Mission, 5th Floor 

Gọi 3-1-1, 24 giờ, nếu có thắc mắc chung:

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?