• Báo cáo lạm dụng trẻ em, 24 giờ
  Gọi 9-1-1 hoặc
  Đường dây nóng FCS (800) 856-5553


  Báo cáo lạm dụng người lớn, 24 giờ
  (800) 814-0009

 • Gọi (415) 557-5000
  Thứ Hai - Thứ Sáu
  8:00 sáng - 5:00 chiều  

  Để được phục vụ nhanh hơn, hãy liên hệ với Chương Trình ứng với từng hạng mục dưới đây.

 • Liên Hệ Truyền Thông:
  HSACommunications@sfgov.org

Thông Tin Chung: (415) 557-5000

Thông Tin Chung: (415) 355-3555 | TTY: (415) 355-6756 |  DAAS@sfgov.org
Thông Tin và Giới Thiệu: (415) 355-6700 hoặc (800) 510-2020 | TTY: (415) 355-6756

 • Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn (Adult Protective Services, APS): (415) 355-6700, 24 giờ | Fax: (415) 355-6750
 • Văn Phòng Dịch Vụ Cựu Chiến Binh của Quận (County Veterans Service Office, CVSO): (415) 934-4200 hoặc (800) 807-5799 | Fax: (415) 934-4240 | SFCVSO@sfgov.org
 • Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In-Home Supportive Services, IHSS): Khách hàng (415) 355-6700 | Nhà cung cấp (415) 557-6200 
  • eFax cho IHSS chung: (415) 355-2497
  • eFax cho Thanh Toán IHSS: (415) 355-2475
  • eFax cho Đơn Xin IHSS:  (415) 355-2463
 • Chương Trình Người Quản Lý Công | Người Giám Hộ Công | Người Bảo Hộ Công | Người Đại Diện Nhận Quyền Lợi: (415) 355-3555 | Fax: (415) 355-3539

 • Hợp Đồng:  Patrick Yam (415) 557-5429
 • Than Phiền về Quyền Công Dân của Khách Hàng: Để lại tin nhắn cho một trong các Đường Dây Than Phiền Hỗ Trợ Đa Ngôn Ngữ:
  Tiếng Anh (415) 557-6574 | Tiếng Tây Ban Nha (415) 557-5062 | Tiếng Việt (415) 557-5103 | Tiếng Trung (415) 557-5023 | Tiếng Nga (415) 557-5066 Tiếng Philippines (415) 557-5119 | Các ngôn ngữ khác (415) 557-6574  
 • Đường Dây Nóng Báo Cáo Gian Lận: (415) 557-5771 để báo cáo đối tượng nào đó có thể đang nhận phúc lợi công cộng mà họ vốn không được hưởng
 • Nhân Sự: (415) 557-5561 Kiểm Tra/Phân Loại: (415) 557-5566 | Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng: (415) 557-5878
 • Báo cáo vi phạm quyền riêng tư:  (415) 503-4908 hoặc (844) 415-4905 HSAPrivacyOffice@sfgov.org
 • Yêu cầu cung cấp hồ sơ công cộng: hsasunshine@sfgov.org
 • Điều trần công khai: 
  • Yêu cầu tổ chức phiên điều trần cấp tiểu bang: Đối với khách hàng hưởng các phúc lợi trích từ quỹ của tiểu bang và liên bang, chẳng hạn như CalWORKs, CalFresh, Medi-Cal và Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS):  (800) 952-5253 
   Yêu cầu bằng văn bản: Human Services Agency Appeals Unit at S600, P.O. Box 7988, San Francisco, CA 94120-7988.
  • Yêu cầu tổ chức phiên Điều Trần về Các Chương Trình Hỗ Trợ Người Lớn của Quận (CAAP): (415) 558-1177 (24 giờ) 
   Yêu cầu bằng văn bản: CAAP Fair Hearings #WS20, P.O. Box 7988, San Francisco, CA 94120  
 • Tống đạt trát đòi hầu tòa: hsasunshine@sfgov.org |  fax (415) 503-4913 | hoặc có mặt trực tiếp tại địa chỉ SFHSA Investigations, 1650 Mission5th Floor

Gọi  3-1-1, 24 giờ nếu có thắc mắc chung:

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value