Tumutulong ang IPAC sa Mga Provider at Tatanggap ng  Mga Pansuportang Serbisyo sa Tahanan (In-Home Supportive Services, IHSS) pagdating sa:

 • Pag-enroll ng provider 
 • Pagtapos ng oryentasyon
 • Impormasyon sa pagbabayad
 • Mga dokumento para sa pagberipika ng trabaho  

Mga Oras at Makakaugnayan

 • Lunes - Biyernes: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
 • Help Desk ng Provider ng IHSS (415) 557-6200

Karagdagang Impormasyon

 • Kailangang magpa-appointment para sa personal na tulong. Tumawag sa (415) 557-6200 para magpa-appointment. 
 • Available ang mga serbisyo sa pagsasalin kapag hiniling.

Mga Muni Stop na Pinakamalapit sa Amin

 • Otis at McCoppin Street, Stop ID: 17870
 • Mission St at 13th Street, Stop ID: 15546 
 • 150 Otis Street, Stop ID: 15835 
 • Market at Gough Street, Stop ID: 15672 o 15673 
 • Haight at Gough Street, Stop ID: 17757 o 14954

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?