CalWORKs là gì?

CalWORKs cung cấp hỗ trợ tài chính tạm thời và các dịch vụ cho các gia đình hội đủ điều kiện có (hoặc mong đợi) trẻ em. Các lợi ích bao gồm hỗ trợ tiền mặt, thực phẩm, chăm sóc trẻ em và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

CalWORKs cũng cung cấp hỗ trợ việc làm và giáo dục và các dịch vụ khác, ngay cả sau khi rời khỏi chương trình.

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?