Mag-ulat ng Pang-aabuso

Para mag-ulat ng pagpapabaya o pang-aabuso, tawagan ang Mga Serbisyo ng Proteksyon ng Nasa Hustong Gulang (Adult Protective Services, APS)

(415) 355-6700 (24 na oras)
(800) 814-0009 (24 na oras)

Ang mga ulat na hindi nagsasangkot ng pisikal na pang-aabuso o nangangailangan ng agarang atensyon ay maaari ding gawin online sa ReportToAPS.org

Maaaring gumawa ng kumpidensyal o anonymous na ulat ang sinuman kung may pinaghihinalaan silang pang-aabuso o pagpapabaya sa  isang nasa hustong gulang o isang taong may kapansanan. Ang 24 na oras na hotline ay may mga social worker na tumutukoy sa naaangkop na tugon, kung saan maaaring kabilang ang pagsasagawa ng isang pang-emergency na pagbisita sa tahanan. Matuto pa tungkol sa pagtukoy sa pang-aabuso ng nasa hustong gulang.

Ano ang ginagawa namin

Pinipigilan at iniiwasan ng Departamento ng Mga Serbisyo sa May Kapansanan at Matatanda  (Department of Disability and Aging Services (DAS) ng HSA ang pang-aabuso sa matatanda at mga nasa hustong gulang na may mga  kapansanan sa pakikipagtulungan sa mga provider ng komunidad, mga programa ng Lungsod, at mga ahensya ng hustisyang kriminal para:

  • Direktang tumugon sa mga ulat ng pinaghihinalaang pang-aabuso na isinumite sa aming programa ng Mga Serbisyo ng Proteksyon ng Nasa Hustong Gilang.
  • Pondohan ang pakikipag-ugnayan at pagsasanay ng mga miyembro ng komunidad at mga inatasang mag-ulat  ng mga kaso ng pinaghihinalaang pang-aabuso.
  • Pondohan at lumahok sa Elder Abuse Forensic Center, isang grupo ng mga eksperto sa kalusugan, serbisyong panlipunan, legal, at hustisyang kriminal na tumutulong sa pagresolba sa pinakamahihirap na kaso ng pang-aabuso.
  • Makipagtulungan sa mga kasosyo sa lokal at estado para matukoy ang mga bagong scheme ng pang-aabuso (tulad ng nagta-target sa mga benepisyo ng mga Beterano), paigtingin ang kamalayan ng publiko, at suportahan ang batas at mga patakaran nang sa gayon ay matugunan ang mga isyung ito.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value