Lahat ng anunsyo

Kabilang sa pagpapalawak ng pondo na may kaugnayan sa COVID ang suporta sa kalusugan, pabahay, pag access sa pagkain, lakas paggawa, at maliliit na negosyo. 
Ang mga panloob na personal na serbisyo at panloob na gym na may limitadong kapasidad, mga hotel, at iba pang mas mababang panganib na panloob at panlabas na mga aktibidad ay maaaring muling buksan.
Ang suporta ay nakatuon sa pagpapataas ng kamalayan sa mga order at alituntunin sa kalusugan pati na rin sa mga programa para sa mga serbisyo sa pagkain, pabahay, pananalapi, at kalusugan ng isip. 
Ang programa ay bahagi ng mga serbisyo ng wraparound na ibinigay ng Lungsod at mga kasosyo sa komunidad, na mahalaga sa pag tackle ng mga hindi pagkakapantay pantay sa loob ng aming mga mahihinang populasyon.
Ang Lungsod ay nakikipagtulungan sa mga di kita sa isang matapang na inisyatiba upang matiyak na ang daan daang mga hindi nakatira na residente ay hindi kailanman bumalik sa kawalan ng tirahan.
Ang programa ay nag aalok ng libre o nabawasan na pagpasok sa mga lokal na museo at institusyong pangkultura para sa mga residente na tumatanggap ng mga benepisyo sa publiko.
Kasama sa pagbubukas ang mga hair salon, barbero, museo, zoo, at mga panlabas na bar. 
Pinapayagan ng Lungsod ang mas maraming mga aktibidad sa negosyo at panlipunan na magpatuloy sa mga kinakailangang protocol sa kaligtasan sa lugar na nakahanay sa patnubay ng estado.
1.65 milyong pondo ang gagamitin sa pagbili ng mga produktong matatag at istre para sa mga grupo ng komunidad na namimigay ng pagkain sa kanilang mga miyembro.
Ang panlabas na kainan, mga negosyo sa panloob na tingi na may mga pagbabago, at karagdagang mga gawaing panlabas ay maaaring magpatuloy sa Hunyo 15th.
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?