Người nhận IHSS Phê duyệt Bảng thời gian biểu , Thời gian làm thêm & Lịch biểu

Phê duyệt bảng chấm công

Bắt buộc đối với tất cả Nhân viên Chăm sóc Tại gia: Sử dụng bảng chấm công điện tử hoặc dựa trên điện thoại.
Bắt buộc đối với tất cả Người nhận IHSS:  Phê duyệt bảng chấm công thông qua hệ thống điện tử hoặc điện thoại. Nếu bạn chưa đăng ký, hãy tìm hiểu thêm và đăng ký ngay.

Nếu bạn không có quyền truy cập internet hoặc muốn sử dụng điện thoại để phê duyệt bảng chấm công, bạn phải đăng ký hệ thống dựa trên điện thoại (được gọi là Hệ thống bảng chấm công điện thoại hoặc TTS). Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại điện thoại nào để nghe lời nhắc và phê duyệt hoặc từ chối bảng chấm công. Gọi cho IHSS theo số (415) 557-6200 hoặc Nhân viên Xã hội IHSS của quý vị để ghi danh vào Hệ thống Bảng chấm công Điện thoại.

Số Hệ thống Bảng chấm công Điện thoại (TTS) để phê duyệt bảng chấm công là (833) DIAL-EVV hoặc (833) 342-5388.

Đã của bạn  Bác sĩ Chăm sóc Tại gia hỗ trợ quý vị tiêm vắc-xin?  Nếu vậy, Nhân viên Chăm sóc Tại gia của quý vị có thể được thanh toán tối đa hai giờ cho mỗi cuộc hẹn tiêm vắc-xin.
Để yêu cầu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Tại Gia trả tiền, hãy điền vào Mẫu Đơn Yêu Cầu Kèm Theo Vắc-xin Vắc-xin này (Tiếng Anh中文Español) và gửi nó bằng cách:

  • Email: In, điền, ký và gửi biểu mẫu cho ihsspaymentunits@sfgov.org  (Chữ ký điện tử không được chấp nhận)
    hoặc
  • Bưu điện: In và gửi mẫu hoàn thành qua đường bưu điện đến Chú ý: IHSS N3AX, P.O. Box 7988, San Francisco, CA 94120

Lịch trình cho nhiều Nhân viên Chăm sóc Tại gia

Nếu quý vị có nhiều Nhân viên Chăm sóc Tại gia, quý vị có thể lựa chọn sử dụng thỏa thuận tuần làm việc để theo dõi tổng số giờ làm việc của Bác sĩ Chăm sóc Tại gia.

  • Tải mẫu thỏa thuận tuần làm việc SOC 2256: Tiếng Việt | Tiếng Tây Ban Nha | 中文 | русский
  • Đảm bảo tổng số giờ trong thỏa thuận tương ứng với số giờ tối đa hàng tuần của bạn.
  • Gửi SOC 2256 đã điền đầy đủ và có chữ ký đến văn phòng quận IHSS.
  • Quý vị luôn có thể điều chỉnh lịch làm việc hàng tuần của Nhân viên Chăm sóc Tại gia, miễn là lịch làm việc đó không vượt quá số giờ tối đa hàng tuần.

Tìm hiểu thêm về lịch trình tuần làm việc hoặc gọi cho Nhân Viên Xã Hội IHSS của quý vị để được giúp đỡ.

Yêu cầu làm thêm giờ

Để yêu cầu làm thêm giờ cho Nhân viên Chăm sóc Tại gia của quý vị, hãy gọi cho Nhân Viên Xã Hội IHSS của quý vị để được phép.

Xem video để tìm hiểu thêm về IHSS Làm thêm giờ.

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?