• Nếu quý vị nhận các phúc lợi dưới đây, quý vị có thể đủ điều kiện nhận nhà ở chuyển tiếp và dài hạn, chỗ tạm trú khẩn cấp hoặc hỗ trợ ngăn chặn bị trục xuất. Liên hệ: 

  • Sở Quản Lý Tình Trạng Vô Gia Cư và Nhà Ở Hỗ Trợ (HSH)

    Sở Quản Lý Tình Trạng Vô Gia Cư và Nhà Ở Hỗ Trợ (Homelessness and Supportive Housing, HSH) cung cấp cho những người thuộc diện vô gia cư chỗ tạm trú khẩn cấp và nhà ở chuyển tiếp cũng như giúp họ có khả năng tiếp cận thực phẩm, phòng tắm có vòi sen và dịch vụ việc làm.

  • Cục Quản Chế Người Lớn (APD) 

    Cục Quản Chế Người Lớn (Adult Probation Department, APD) cấp quỹ cho 312 đơn nguyên nhà ở và hai chương trình trợ cấp tiền thuê nhà nhằm cung cấp nhà ở chuyển tiếp và sự ổn định cần thiết để xây dựng lại cuộc sống. 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value