Ủy Ban Dịch Vụ Người Khuyết Tật và Người Cao Tuổi

Ủy ban Dịch vụ Người khuyết tật và Người cao tuổi San Francisco là một ủy ban điều lệ của Thành phố và Quận San Francisco cung cấp sự giám sát đối với Bộ Dịch vụ Người khuyết tật và Người cao tuổi (DAS). Mục đích của Ủy ban là xây dựng, đánh giá và phê duyệt các mục tiêu, mục tiêu, kế hoạch và chương trình và thiết lập các chính sách phù hợp với các mục tiêu chung của Thành phố và Quận do Thị trưởng và Ban Giám sát thành lập.

Để biết thêm thông tin, hãy xem lại Tuyên bố Mục đích và Tuyên bố đầy đủ của Ủy ban về các Hoạt động Không tương thích.

Ủy ban tổ chức một cuộc họp công khai hàng tháng để thực hiện nhiệm vụ của mình.Các cuộc họp được tổ chức vào thứ Tư đầu tiên của tháng lúc 9:30 sáng. Xem trực tiếp trên SFGovTV Channel 78 hoặc SFgovTV.org.Vui lòng xem danh sách các ngày họp cho năm 2024.

Các ủy viên của chúng tôi

Chủ tịch - Janet Y. Spears
Phó Chủ tịch - Ủy viên Nelson Lum
- Ủy viên Sascha Bittner
- Ủy viên Martha Knutzen
- Ủy viên Wanda Jung
- Ủy viên Barbara Sklar
- Linda Parker Pennington

Nếu bạn muốn nhận chương trình nghị sự hàng tháng của Ủy ban Dịch vụ Người khuyết tật và Người cao tuổi và thông báo cuộc họp, vui lòng gửi yêu cầu qua email đến ravi.durbeej@sfgov.org.

2022

2021

2020

2019

2018

năm 2017

năm 2016

Để biết các tài liệu trước đó của Ủy ban, vui lòng liên hệ với Ravi Durbeej, Thư ký Ủy ban, theo số (415) 355-3509.

Thông tin bổ sung

Tiếp cận người khuyết tật

  • Những người sử dụng xe lăn và các thiết bị hỗ trợ di chuyển khác có thể đến Tòa thị chính. Đường dốc có sẵn tại các lối vào Grove, Van Ness và McAllister.
  • Các thiết bị hỗ trợ nghe, phụ đề thời gian thực, đầu đọc, chương trình in lớn hoặc các chỗ ở khác được cung cấp theo yêu cầu.Vui lòng liên hệ với Ravi Durbeej, Thư ký Ủy ban, theo số (415) 355-3509, ít nhất 48 giờ trước cuộc họp để biết những yêu cầu cụ thể này.   

Dịch vụ dịch thuật

  • Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu và thông dịch viên cho các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh được cung cấp theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ với Ravi Durbeej, Thư ký Ủy ban, theo số (415) 355-3509, ít nhất 48 giờ trước cuộc họp để biết những yêu cầu cụ thể này.    

Để biết thêm thông tin, hãy xem lại Chính sách Cuộc họp Dễ tiếp cận của Ủy ban.

Các tiểu ban của Ủy ban Dịch vụ Người cao tuổi và Người lớn

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value