• Các Dịch Vụ Người Khuyết Tật + Người Cao Tuổi

  Thực phẩm, y tế, chăm sóc, hỗ trợ pháp lý, bảo vệ người lớn, hoạt động cộng đồng và các khía cạnh khác.

 • Các Ban + Ủy Ban

  Các ban và ủy ban thuộc Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh San Francisco (San Francisco Human Services Agency, SFHSA) giám sát các kế hoạch, chính sách và chương trình của Cơ Quan.

 • Quỹ Nhân Phẩm

  Quỹ hỗ trợ các dịch vụ giúp cư dân San Francisco gìn giữ phẩm giá khi về già tại nhà riêng và cộng đồng của họ.

 • Các Kế Hoạch và Báo Cáo của DAS

  Xem bản đánh giá nhu cầu, phân tích nhân khẩu học, báo cáo về chương trình và các kế hoạch chiến lược của chúng tôi.

Ban Lãnh Đạo của Sở Dịch Vụ Người Khuyết Tật và Người Cao Tuổi

 • Kelly Dearman

  Giám Đốc Điều Hành, Sở Dịch Vụ Người Khuyết Tật và Người Cao Tuổi

 • Cindy Kauffman

  Phó Giám Đốc Dịch Vụ Cộng Đồng, Sở Dịch Vụ Người Khuyết Tật và Người Cao Tuổi

 • Jill Nielsen

  Phó Giám Đốc Chương Trình, Sở Dịch Vụ Người Khuyết Tật và Người Cao Tuổi

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value