Alamin Kung Kwalipikado sa Medi-Cal

Ang pagiging kwalipikado sa Medi-Cal ay batay lang sa kita. Kapag nag-apply ka, tutulungan ka ng HSA na tukuyin kung kwalipikado ka sa Medi-Cal o iba pang abot-kayang opsyon sa pangangalagang pangkalusugan.

Kumpletong Medi-Cal para sa higit pang Californian

May bisa simula Enero 1, 2024:  Mas maraming Californian na may mababang kita ang magiging kwalipikado para sa kumpletong Medi-Cal, anuman ang edad, mga asset, o status sa immigration. 

Ano'ng bago: 

 • Wala nang limitasyon sa asset
  Hindi na isasaalang-alang ang iyong sasakyan, bahay, mga bank account, pondo sa pagreretiro, at iba pang asset kapag nag-apply ka para sa o nag-renew ka ng saklaw sa Medi-Cal. Kung tinanggihan, naantala, binawasan, o inihinto ang iyong Medi-Cal dahil sa iyong mga asset, hinihikayat ka naming mag-apply ulit.  
 • Kumpletong Medi-Cal para sa mga hindi nakadokumentong immigrant
  Kung mayroon kang emergency na Medi-Cal (na tinatawag ding limitado o pinaghihigpitang saklaw), hindi mo kailangang mag-apply para sa kumpletong Medi-Cal. Awtomatiko kang magkakaroon ng kumpletong saklaw simula sa Enero 1, 2024. 

Higit pang impormasyon para sa mga immigrant:

 • Ang pag-apply para sa Medi-Cal ay hindi makakaapekto sa iyong status sa immigration. 
 • Ang paggamit sa karamihan ng mga serbisyo ng Medi-Cal ay hindi makakaapekto sa iyong status sa immigration. Ang pagbubukod lang dito ay kung nasa nursing home ka o kung nakakatanggap ka ng pangmatagalang pangangalaga sa isang institusyon. Parehong puwedeng isaalang-alang sa pagtukoy ng public charge.  

Tutulungan ka naming tukuyin ang iyong pagiging kwalipikado

Hindi alam kung kwalipikado ka para sa Medi-Cal? Kahit hindi, hinihikayat ka naming mag-apply pa rin. Susuriin ka namin para sa iba pang abot-kayang opsyon sa pangangalagang pangkalusugan:

 • Covered California: Tumutulong sa mga kwalipikadong aplikante na makakuha ng may diskwentong insurance sa kalusugan mula sa mga sikat na kumpanya  
 • County Children’s Health Initiative Program (CCHIP): Nagbibigay ng abot-kaya at komprehensibong insurance sa kalusugan, ngipin, at paningin para sa mga batang may edad na hanggang 18 taon na hindi kwalipikado para sa iba pang programa sa insurance na pinopondohan ng publiko.
 • Medi-Cal Access Program (MCAP): Nagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan sa mga buntis na may katamtamang kita at walang insurance.

Pangangalagang pangkalusugan para sa mga naninirahang walang insurance

Puwede ka pa ring makatanggap ng pangunahing abot-kayang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng Healthy San Francisco. Nagseserbisyo ang programang ito sa mga residenteng walang insurance, anuman ang kanilang status sa immigration, status sa pagtatrabaho, o mga dati nang medikal na kundisyon. Matuto pa tungkol sa pag-apply sa healthysf.org.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value