Mga Serbisyo ng Ahensya ng Mga Serbisyong Pantao ng San Francisco (San Francisco Human Services Agency, SFHSA) Gumamit ng Medi-Cal

Pagkatapos maaprubahan para sa Medi-Cal, makukuha mo ang karamihan ng iyong mga benepisyo sa Medi-Cal sa pamamagitan ng medikal na planong iniaalok sa County ng San Francisco. 

Pumili ng isa sa dalawang planong iniaalok sa County ng San Francisco. Ang pareho ay nagbibigay ng Mahahalagang Benepisyo sa Kalusugan (Essential Health Benefits, EHB) pati iba pang serbisyo. Paghambingin ang dalawang plano para mapili mo ang pinakanababagay sa inyo ng pamilya mo.  Tandaan: Piliin ang iyong plano sa loob ng 30 araw. Kung hindi mo ito gagawin, ang estado ang pipili para sa iyo.

Mag-enroll sa isang plano sa isa sa mga paraang ito:

Sinasaklawan ng parehong planong pangkalusugan ng Couny ng San Francisco ang mga sumusunod:

 • Mga serbisyo sa outpatient (ambulatory)
 • Mga pang-emergency na serbisyo at pagpapaospital
 • Pangangalaga sa ina at bagong panganak
 • Mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip at disorder sa paggamit ng droga at pag-inom ng alak
 • Mga serbisyo sa mga inireresetang gamot at laboratoryo
 • Physical at occupational therapy at mga device
 • Mga serbisyo para sa pag-iwas at kabutihan ng kalagayan at pamamahala sa chronic na sakit
 • Mga serbisyo para sa mga bata (pediatric), kabilang ang pangangalaga sa bibig at paningin.

Ang iyong coverage sa ngipin sa Medi-Cal ay posibleng kabilangan ng: 

 • Mga exam, x-ray, paglilinis
 • Mga pagbunot, pasta, crown, root canal
 • Mga pang-emergency na serbisyo
 • Mga pustiso
 • Orthodontics (braces) 

Matuto pa tungkol sa coverage sa ngipin at mga provider:

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value