Panatilihin ang Medi-Cal

Noong pandemya, ipinagpatuloy ng Medi-Cal ang iyong coverage nang hindi nangangailangan ng taunang pag-renew. May bisa simula Abril 2023, tinutukoy ng Medi-Cal ang pagiging kwalipikado kada taonPanoorin ang mga video:  English | Español | 中文. 

Mga hakbang para i-renew ang iyong coverage sa Medi-Cal

  1. Hintayin kaming makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa pag-renew ng iyong saklaw:  Susubukan naming i-renew ang iyong Medi-Cal nang hindi ka inaatasang sumagot ng form sa pag-renew. Kung magtatagumpay kami, makakatanggap ka ng abisong kinukumpirmang na-renew ang iyong Medi-Cal nang isa pang taon. Kung hindi kami magtatagumpay, makakakuha ka ng renewal packet sa koreo.
  2. I-update ang iyong impormasyon: Kung lumipat ka magmula noong Marso 2020 at hindi ka siguradong mayroon kami ng iyong na-update na address, pakitawagan ang (855) 355-5757. Kung hindi, hindi mo matatanggap ang iyong renewal packet o sulat sa pag-renew at posibleng mawala sa iyo ang iyong Medi-Cal. Tingnan ang flyer: English | Español | 中文 | Filipino | Tiếng Việt | Русский.
  3. Kung makakatanggap ka ng renewal packet sa koreo: Kumpletuhin at isauli ang form sa packet at ang mga hiniling na pag-verify bago ang takdang petsang binanggit sa sulat. Tumawag sa (855) 355-5757 para sa anumang tanong.
  4. Mga paraan para magsumite ng na-update na impormasyon sa pakikipag-ugnayan at mga hiniling na pag-verify:

Paano kung nalampasan mo ang deadline?
Magkakaroon ka ng 90 araw pagkatapos ang iyong paghinto para isumite ang form sa pag-renew at mga dokumento para sa pagberipika ng kita nang hindi kinakailangang mag-apply ulit. Pagkatapos noon, posibleng mangailangan ng bagong application para sa Medi-Cal.

Bakit posibleng hindi mo matanggap ang form sa pag-renew

  • Na-renew ka namin: Papadalhan ka namin ng abiso sa pagkumpirma sa halip ng form.
  • Hindi ka pa dapat mag-renew: Ang mga petsa ng pag-renew ay nakabatay sa petsa kung kailan ka orihinal na nag-apply para sa Medi-Cal. Halimbawa, kung nag-apply ka noong Oktubre, ang iyong pag-renew ay nakatakda sa Setyembre.
  • Wala kami ng iyong tamang address: Para i-update ang iyong address, tawagan kami sa (415) 558-4700.

Kung hindi ka na kwalipikado para sa Medi-Cal
Matutulungan ka naming maghanap ng iba pang coverage sa kalusugan para tuloy-tuloy ang iyong medikal na pangangalaga. Layunin naming tiyaking ang lahat ay may coverage sa pangangalagang pangkalusugan.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value