Mga Serbisyo ng Ahensiya ng Mga Serbisyong Pantao ng San Francisco (San Francisco Human Services Agency, SFHSA) Panatilihin ang Medi-Cal

Noong pandemya, ipinagpatuloy ng Medi-Cal ang iyong coverage nang hindi nangangailangan ng taunang pag-renew. Simula Abril 2023, tutukuyin ulit ng Medi-Cal ang pagiging kwalipikado kada taonTingnan ang mga video:  English | Español | 中文. 

Mga hakbang para i-renew ang iyong coverage sa Medi-Cal

  1. Hintayin kaming makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa pag-renew ng iyong saklaw:  Susubukan naming i-renew ang iyong Medi-Cal nang hindi ka inaatasang sumagot ng form sa pag-renew. Kung magtatagumpay kami, makakatanggap ka ng abisong kinukumpirmang na-renew ang iyong Medi-Cal nang isa pang taon. Kung hindi kami magtatagumpay, makakakuha ka ng renewal packet sa koreo.
  2. I-update ang iyong impormasyon: Kung lumipat ka magmula noong Marso 2020 at hindi ka siguradong mayroon kami ng iyong na-update na address, pakitawagan ang (415) 558-4700. Kung hindi, hindi mo matatanggap ang iyong renewal packet o sulat sa pag-renew at posibleng mawala sa iyo ang iyong Medi-Cal. Tingnan ang flyer: English | Español | 中文 | Filipino | Tiếng Việt | Русский.
  3. Kung makakatanggap ka ng renewal packet sa koreo: Kumpletuhin at isauli ang form sa packet at ang mga hiniling na pag-verify bago ang takdang petsang binanggit sa sulat. Tumawag sa (415) 558-4700 kung may anumang tanong.
  4. Mga paraan para magsumite ng na-update na impormasyon sa pakikipag-ugnayan at mga hiniling na pag-verify:

Paano kung lumampas ka na sa takdang petsa?
Magkakaroon ka ng 90 araw pagkatapos ang iyong paghinto para isumite ang form sa pag-renew at mga dokumento para sa pagberipika ng kita nang hindi kinakailangang mag-apply ulit. Pagkatapos noon, posibleng mangailangan ng bagong application para sa Medi-Cal.

Bakit posibleng hindi mo matanggap ang form sa pag-renew

  • Na-renew ka namin: Papadalhan ka namin ng abiso sa pagkumpirma sa halip ng form.
  • Hindi ka pa dapat mag-renew: Ang mga petsa ng pag-renew ay nakabatay sa petsa kung kailan ka orihinal na nag-apply para sa Medi-Cal. Halimbawa, kung nag-apply ka noong Oktubre, ang iyong pag-renew ay nakatakda sa Setyembre.
  • Wala kami ng iyong tamang address: Para i-update ang iyong address, tawagan kami sa (415) 558-4700.

Kung hindi ka na kwalipikado para sa Medi-Cal
Matutulungan ka naming maghanap ng iba pang coverage sa kalusugan para tuloy-tuloy ang iyong medikal na pangangalaga. Layunin naming tiyaking ang lahat ay may coverage sa pangangalagang pangkalusugan.

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?