Medi-Cal Gumamit ng Medi-Cal

Pumili ng isang plano sa pangangalaga sa kalusugan

Pagkatapos maaprubahan para sa Medi-Cal, makukuha mo ang karamihan sa iyong mga benepisyo sa Medi-Cal sa pamamagitan ng isang medikal na plano.  

Pumili ng isa sa dalawang mga plano na inaalok sa San Francisco County. Parehong nagbibigay ng Essential Health Benefits (EHB) at iba pang serbisyo. Ihambing ang dalawang plano para makapili ka ng pinakamainam na angkop sa iyo at sa iyong pamilya.  Tandaan: Piliin ang iyong plano sa loob ng 30 araw. Kung hindi mo gagawin, pipili ang estado ng isa para sa iyo. 

Mag enroll sa isang plano sa isa sa mga paraan na ito:

Select one of two plans offered in San Francisco County. Both provide Essential Health Benefits (EHB) plus other services. Compare the two plans so you can pick one that best suits you and your family.  Note: Choose your plan within 30 days. If you don’t, the state will choose one for you.

Enroll in a plan in one of these ways:

Both San Francisco County health plans cover the following:

 • Outpatient (ambulatory) services
 • Emergency services and hospitalization
 • Maternity and newborn care
 • Mental health and substance use disorder services
 • Prescription drugs and laboratory services
 • Physical and occupational therapy and devices
 • Preventive and wellness services and chronic disease management
 • Children’s (pediatric) services, including oral and vision care.

Your Medi-Cal dental coverage may include: 

 • Exams, x-rays, cleanings
 • Extractions, fillings, crowns, root canal
 • Emergency services
 • Dentures
 • Orthodontics (braces) 

Learn more about dental coverage and providers:

DNahanap mo ba ang hinahanap mo?