Mga Serbisyo sa Pamilya at Mga Bata (Family and Children's Services, FCS) Mga Inaatasang Mag-ulat ng Pang-aabuso sa Bata

Paano Mag-ulat ng Pang-aabuso

Ang mga inaatasang mag-ulat ay inaatasan ng batas na iulat ang pinaghihinalaang pang-aabuso, kapabayaan, o pananamantala sa bata na nangyayari sa County ng San Francisco sa pamamagitan ng:

1)  Pagtawag sa Hotline ng Mga Serbisyo sa Pamilya at Mga Bata sa (800) 856-5553, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo

2)  Pagsusumite ng Ulat ng Pinaghihinalaang Pang-aabuso sa Bata (BCIA 8572) sa loob ng 36 na oras pagkatapos ng pasalitang ulat  (English | iba pang wika)

Ipadala ang nakumpletong form gamit ang isa sa tatlong paraan:

 • Fax: (415) 557-5351
 • Koreo: Family & Children's Services, Attn: Hotline H110, P.O. Box 7988, San Francisco, CA 94120-7988
 • Email: FCSHotlineReports@sfgov.org

May mga tanong? Tumawag sa hotline ng FCS para makipag-usap sa isang social worker para sa mga pamproteksyong serbisyo.

Sino ang Inaatasang Mag-ulat?

Ang inaatasang mag-ulat, ayon sa paglalarawan ng Batas sa Pag-uulat ng Pang-aabuso at Kapabayaan sa Bata (Child Abuse and Neglect Reporting Act, CANRA), ay isang taong inaatasang mag-ulat ng kaalaman o makatuwirang hinala na may nangyayaring pang-aabuso sa bata, na nalaman habang siya ay kumikilos sa isang propesyonal na kapasidad o nasa trabaho. 

Kasama sa mga inaatasang mag-ulat ang:  

 • Mga guro at tauhan sa paaralan
 • Mga provider ng pag-aalaga ng bata
 • Mga medikal na propesyonal
 • Mga propesyonal sa kalusugan ng pag-iisip at social worker
 • Mga propesyonal sa pagpapatupad ng batas
 • Mga miyembro ng clergy
 • Mga boluntaryo

Tingnan ang kumpletong listahan ng mga inaatasang mag-ulat.

Pagiging Kumpidensyal

Hindi puwedeng ihayag ang pagkakakilanlan ng inaatasang mag-ulat sa pamilya o sinumang hindi direktang nauugnay sa imbestigasyon ng kaso.

Sasabihin sa opisyal na tagapagpatupad ng batas at/o social worker para sa mga pamproteksyong serbisyo na nag-iimbestiga sa kaso ang pangalan ng inaatasang mag-ulat para magawa nilang makipag-ugnayan sa kanya tungkol sa ulat. Magkakaroon din ng access sa pangalan ng inaatasang mag-ulat ang iba pang propesyonal na nauugnay sa kaso, gaya ng mga detective at abugado.

Kung sakaling magresulta sa paglilitis ang kaso at atasan ang inaatasang mag-ulat na tumestigo, puwedeng ihayag ang kanyang pagkakakilanlan sa hukuman.

Pagsasanay ng Mga Inaatasang Mag-ulat

Mga lokal na inaatasang mag-ulat: Pumunta sa personal na pagsasanay na inihahatid ng aming partner na organisasyong Safe & Sound. Nag-aalok sila ng libreng pagsasanay na tumatalakay sa:

 • Mga legal na mandato ng mga taong may trabahong nauugnay sa mga bata at pamilya

 • Mga indicator ng pang-aabuso sa pangangatawan at gawi

 • Paano tumugon sa isang batang maghahayag ng pang-aabuso

Sumagot ng form ng kahilingan para sa pagsasanay o tumawag sa Safe & Sound sa (415) 694-5840.

Mga inaatasang mag-ulat na nasa labas ng County ng San Francisco: Bisitahin ang pambuong-estadong website ng Pagsasanay sa Inaatasang Mag-ulat ng Pang-aabuso sa Bata para mag-sign up sa libreng online na pagsasanay tungkol sa mga pangunahing kinakailangan sa iniaatas na pag-uulat.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value