Ang Iyong Mga Karapatang Sibil, Apela, at Pagdinig

Humiling ng pagdinig ng estado: 

Kung isa kang kliyente ng mga benepisyong pinopondohan ng estado at pederal, gaya ng CalWORKs, CalFresh, Medi-Cal, at Mga Pansuportang Serbisyo sa Bahay (In-Home Supportive Services, IHSS): 

  • Tumawag sa  (800) 952-5253
  • O ipadala ang mga nakasulat na kahilingan sa Human Services Agency Appeals Unit at S600, P.O. Box 7988, San Francisco, CA 94120-7988.

Humiling ng pagdinig sa Programa ng Tulong sa Nasa Hustong Gulang ng County (County Adult Assistance Program, CAAP) : 

  • Tumawag sa (415) 558-1177 (24 na oras). 
  • O ipadala ang mga kahilingan sa CAAP Fair Hearings #WS20, P.O. Box 7988, San Francisco, CA 94120.  

Sa mga regulasyon ng Dibisyon 21 ng Mga Karapatang Sibil, tinitiyak na ang pangangasiwa ng mga programa sa pampublikong tulong at mga serbisyong panlipunan ay hindi nandidiskrimina, walang sinumang tao, batay sa lahi, kulay, pinagmulang bansa, kaanib sa pulitika, relihiyon, status sa pag-aasawa, kasarian, edad, o kapansanan (para sa kumpletong listahan ng mga pinoprotektahang uri, tingnan ang form GEN 1179 sa ibaba) ang dapat ibukod mula sa pakikilahok sa, o hindi bigyan ng mga benepisyo ng, o madiskrimina sa anumang programa o aktibidad na nakakatanggap ng pinansyal na tulong mula sa pederal o estado.

May karapatan ang mga aplikante at recipient sa: 

  • Patas na pakikitungo sa pagtanggap ng mga serbisyo mula sa SFHSA, at 
  • Mga libreng serbisyo ng interpreter kung nahihirapan silang magsalita, magbasa, o umunawa ng English. 
  • Makatanggap ng accommodation, kung mayroon silang kapansanan, para makatulong sa pag-apply para sa at makatanggap ng tulong, mga benepisyo, o serbisyo (PUB 86).

Paano magsumite ng reklamo sa mga karapatang sibil kung isa kang kliyente ng SFHSA

Higit pang impormasyon

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value