Quyền Công Dân của Quý Vị, Khiếu Nại và Điều Trần

Yêu cầu phiên điều trần cấp tiểu bang: 

Nếu quý vị là khách hàng hưởng các phúc lợi trích từ quỹ của tiểu bang và liên bang, chẳng hạn như CalWORKs, CalFresh, Medi-Cal và Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In-Home Supportive Services, IHSS): 

  • Gọi số  (800) 952-5253
  • Hoặc gửi yêu cầu bằng văn bản qua đường bưu điện đến Human Services Agency Appeals Unit at S600, P.O. Box 7988, San Francisco, CA 94120-7988.

Yêu cầu phiên điều trần của Các Chương Trình Hỗ Trợ Người Lớn của Quận (County Adult Assistance Programs, CAAP): 

  • Gọi số (415) 558-1177 (24 giờ). 
  • Hoặc gửi yêu cầu qua đường bưu điện đến CAAP Fair Hearings #WS20, P.O. Box 7988, San Francisco, CA 94120.  

Quy định của Quyền Công Dân Phần 21 đảm bảo rằng việc quản lý các chương trình hỗ trợ công cộng và dịch vụ xã hội không mang tính phân biệt đối xử và không ai, vì lý do chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, đảng phái chính trị, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, giới tính, độ tuổi hoặc tình trạng khuyết tật (để biết danh sách đầy đủ các nhóm đặc điểm được bảo vệ, hãy xem biểu mẫu GEN 1179 bên dưới), bị loại khỏi việc tham gia vào, bị từ chối các phúc lợi của, hoặc chịu sự phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào nhận hỗ trợ tài chính của tiểu bang hoặc liên bang.

Người nộp đơn và người nhận có quyền: 

  • Được đối xử công bằng khi nhận các dịch vụ từ Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh San Francisco (San Francisco Human Services Agency, SFHSA) và 
  • Nhận dịch vụ thông dịch miễn phí nếu họ gặp khó khăn khi nói, đọc hoặc hiểu tiếng Anh. 
  • Nhận bố trí hỗ trợ, nếu họ có tình trạng khuyết tật, để giúp họ nộp đơn xin và nhận hỗ trợ, phúc lợi hoặc dịch vụ (PUB 86).

Cách nộp than phiền về quyền công dân nếu quý vị là khách hàng của SFHSA

Thông tin bổ sung

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value