CalFresh Mag-apply para sa CalFresh

 1. 1

  Mga paraan upang mag-apply

  Mga kinakailangang dokumento:  Tingnan ang mga uri ng pag verify na kakailanganin mong ibigay.

 2. 2

  Mga kinakailangan sa aplikasyon

  Ang tatlong minimum na mga kinakailangan upang simulan ang iyong CalFresh application ay kinabibilangan ng:

  • Pangalan ng aplikante
  • Address ng sambahayan (maliban kung ang aplikante ay nakakaranas ng kawalan ng tirahan)
  • Lagda ng isang adult household member

  Bilang bahagi ng proseso ng aplikasyon ay hihilingin din sa iyo na isama ang:

  • Sinumang bumibili at naghahanda ng pagkain na magkasama
  • Lahat ng nakatira sa address, tulad ng asawa, magulang, at mga anak na wala pang 22 taong gulang

  Tingnan ang aming Suriin ang Iyong pahina ng pagiging karapat dapat para sa karagdagang impormasyon, kabilang ang mga kinakailangan sa kita. 
  Tingnan ang mga uri ng pag verify para sa kumpletong listahan ng mga kinakailangang dokumento.
  Tandaan: Ang pagsusumite ng hindi kumpletong aplikasyon ay maaaring magpaantala sa proseso ng aplikasyon.

 3. 3

  Pagkatapos mong mag-apply

  • Magpainterbyu.
   Ang isang personal na panayam at nakasulat na pirma ay maaaring iurong sa iyong aplikasyon sa panahon ng COVID-19 .
   Kukumpletuhin namin ang proseso sa pamamagitan ng telepono, koreo, o elektronikong paraan hangga't maaari.
  • Tumanggap ng pag-apruba o pagtanggi ng iyong aplikasyon sa loob ng 30 araw sa pamamagitan ng koreo.
   • Kailangan ng agarang tulong sa pagkain pagkatapos isumite ang iyong aplikasyon? 
    Tumawag sa (415) 558-4700 para humiling ng Expedited Services sa loob ng tatlong araw kung nakararanas ka ng kakulangan ng kita, resources, o napakataas na gastusin sa pabahay.   
  • Tanggapin ang iyong EBT card sa pamamagitan ng koreo sa isang linggo kapag naaprubahan.
   Maaaring dumating ang PIN ng iyong card sa isang hiwalay na sobre. Available ang card pick-up para sa mga walang access sa isang stable na mail o telepono.
  • Hindi sumasang-ayon sa isang pagpapasiya o halaga ng benepisyo? Makipag ugnay sa amin. 
   Maaari kang magsumite ng apela sa pamamagitan ng pagtawag sa (800) 952-5253, o sa pamamagitan ng pagpapadala sa Appeals Unit, P.O. Box 7988, San Francisco CA 94120.
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?