Mag-apply para sa CalFresh

 1. 1

  Mga paraan para mag-apply

  Mga kinakailangang dokumento:  Tingnan ang mga uri ng verification na kakailanganin mong ibigay

  • Para sa mga matanda o nasa hustong gulang na may kapansanan, available ang pinasimpleng aplikasyon CF 485.
 2. 2

  Mga kinakailangan sa application

  Ang tatlong minimum na kinakailangan para masimulan mo ang iyong application sa CalFresh ay kinabibilangan ng: 

  • Pangalan ng aplikante
  • Address ng sambahayan (maliban kung ang aplikante ay walang tirahan)
  • Lagda ng isang miyembro ng sambahayan na nasa hustong gulang

  Bilang bahagi ng proseso sa application hihilingin sa iyong isama ang: 

  • Sinumang bumibili at naghahanda ng mga pagkain nang magkasama
  • Lahat ng nakatira sa address, gaya ng asawa, mga magulang, at mga batang wala pang 22 taong gulang

  Tingnan ang aming page na Tingnan ang iyong Pagiging Kwalipikado para sa higit pang impormasyon, kabilang ang mga kinakailangan sa kita. 
  Tingnan ang mga uri ng pag-verify para sa kumpletong listahan ng mga kinakailangang dokumento.
  Tandaan: Ang pagsusumite ng hindi kumpletong application ay posibleng ikaantala ng proseso sa application.

 3. 3

  Pagkatapos mong mag-apply

  • Magpa-interview.
   Ang isang personal na panayam at nakasulat na lagda ay maaaring ipawalang-bisa ang iyong aplikasyon sa panahon ng COVID-19 .
   Kukumpletuhin namin ang proseso sa pamamagitan ng telepono, koreo, o elektronikong paraan hangga't maaari. 
  • Makatanggap ng pag-apruba o pagtanggi ng iyong application sa loob ng 30 araw sa pamamagitan ng mail.
   • Kailangan ng agarang tulong sa pagkain pagkatapos isumite ang iyong application? 
    Tumawag sa (415) 558-4700 para humiling ng Mga Pinabilis na Serbisyo sa loob ng tatlong araw kung kinukulang ka sa kita, mga resource, o napakalaki ng mga gastusin mo sa pabahay.   
  • Matatanggap ang iyong EBT card sa pamamagitan ng koreo sa loob ng isang linggo sa oras na maaprubahan.
   Maaaring makita ang PIN ng iyong card sa isang hiwalay na sobre. Ang pick-up ng card ay available para sa mga walang access sa stable na mail o telepono.
  • Hindi sang-ayon sa isang pagpapasya o halaga ng benepisyo? Makipag-ugnayan sa amin. 
   Puwede kang magsumite ng apela sa pamamagitan ng pagtawag sa (800) 952-5253, o sa pamamagitan ng mail sa Appeals Unit, P.O. Box 7988, San Francisco CA 94120.
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?