Panatilihin ang CalFresh

Paano patuloy na makakuha ng CalFresh

  • SAR 7 (Ulat ng Status ng Pagiging Kwalipikado): Kada anim na buwan, ang mga tumatanggap ng CalFresh ay dapat kumumpleto at magsumite ng SAR 7 Form para mag-ulat ng mga pagbabago sa kita, komposisyon ng sambahayan, at/o mga gastusin. Ipapadala namin sa iyo ang form bago ang takdang petsa. Puwede mo itong ipadala pabalik o isumite ito online sa BenefitsCal. Para sa higit pang tagubilin tungkol sa SAR 7, panoorin ang video o tawagan kami sa (855) 355-5757.
  • Taunang recertification: Bawat taon, ang karamihan ng mga tumatanggap ng CalFresh ay dapat mag-renew ng pagiging kwalipikado nang nasa oras para patuloy na makakuha ng CalFresh nang walang pagkaantala. Papadalhan namin kayo ng recertification Form CF 37 bago ang takdang petsa ng pagsusumite. Ang iyong caseworker ay posibleng makipagpanayam sa iyo sa pamamagitan ng telepono at tumulong sa iyong kumpletuhin ang form. Maaari ka ring muling magpa-certify online sa BenefitsCal. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pag-renew, tumawag sa (855) 355-5757.
  • Panuntunan sa Trabaho ng CalFresh: Ang Panuntunan sa Trabaho ng CalFresh ay naka-waive hanggang Oktubre 31, 2024.  Hanggang sa panahong iyon, ang mga tumatanggap ng CalFresh ay HINDI kakailanganing magtrabaho para makatanggap ng mga benepisyo. 
  • Transitional na Benepisyo sa Nutrisyon para sa Mga Sambahayang May SSI: . Ipapadala namin sa iyo ang susunod mong TNB Form 4 sa pagitan ng Nobyembre 2023 at Oktubre 2024, depende sa iyong buwan ng pag-renew. Tawagan kami para sa higit pang impormasuon sa (855) 355-5757
  • Mga benepisyo para sa walang trabaho: Kung nakakatanggap ka ng mga benepisyo para sa walang trabaho, posibleng maging kwalipikado ka pa rin para sa CalFresh. Tawagan kami para sa mga detalye sa (855) 355-5757.

Mga pagbabago sa kita

  • Mga pagbaba ng kita: Kung ang iyong kita ay bumaba o huminto dahil sa kawalan ng trabaho o mas malalaking gastos, posibleng kwalipikado ka para sa higit pang benepisyo sa CalFresh. Tawagan kami para sa tulong sa (855) 355-5757.
  • Mga pagtaas ng kita: Kung ikaw ay may IRT at tumaas ang iyong kita, tawagan kami sa loob ng 10 araw para iulat ang pagbabago sa kita sa (855) 355-5757.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
DNahanap mo ba ang hinahanap mo?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value