Nộp Đơn Xin Tham Gia CalFresh

 1. 1

  Cách nộp đơn xin

  Giấy tờ theo yêu cầu:  Xem các loại giấy tờ xác minh quý vị sẽ cần cung cấp

  • Người cao tuổi hoặc người lớn bị khuyết tật hiện có thể sử dụng mẫu đơn xin được giản lược, tức là CF 485.
 2. 2

  Các yêu cầu về đơn xin

  Ba yêu cầu tối thiểu ban đầu của đơn xin tham gia CalFresh bao gồm: 

  • Tên của người nộp đơn xin
  • Địa chỉ của hộ gia đình (trừ khi người nộp đơn xin đang thuộc diện vô gia cư)
  • Chữ ký của một thành viên là người lớn trong hộ gia đình

  Nằm trong quy trình nộp đơn xin, quý vị cũng sẽ được yêu cầu ghi rõ: 

  • Bất kỳ cá nhân nào cùng quý vị mua và chuẩn bị bữa ăn
  • Mọi cá nhân sống tại địa chỉ, chẳng hạn như vợ/chồng, cha mẹ và con cái dưới 22 tuổi

  Xem trang Kiểm Tra Tính Đủ Điều Kiện của chúng tôi để biết thêm thông tin, bao gồm các yêu cầu về thu nhập. 
  Xem các loại giấy tờ xác minh để biết danh sách đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu.
  Lưu ý: Nếu quý vị nộp đơn xin không đầy đủ thông tin, quy trình nộp đơn xin có thể bị trì hoãn.

 3. 3

  Sau khi quý vị nộp đơn xin

  • Tham gia phỏng vấn.
   Quý vị có thể phỏng vấn qua điện thoại hoặc trực tiếp tham gia phỏng vấn.
  • Nhận thông báo về việc đơn xin của quý vị được chấp thuận hay bị từ chối qua đường bưu điện trong vòng 30 ngày.
   • Quý vị cần hỗ trợ thực phẩm ngay sau khi nộp đơn xin? 
    Gọi số (855) 355-5757 để yêu cầu tiến hành Dịch Vụ Cấp Tốc trong vòng ba ngày nếu quý vị đang gặp phải tình trạng thiếu thu nhập, nguồn lực hỗ trợ hoặc chi phí nhà ở cực cao.   
  • Nhận thẻ Chuyển Phúc Lợi Điện Tử (Electronic Benefit Transfer, EBT) của quý vị qua đường bưu điện trong vòng một tuần sau khi được chấp thuận.
   Mã Nhận Dạng Cá Nhân (Personal identification number, PIN) của thẻ có thể được gửi cho quý vị trong một phong bì riêng. Những cá nhân không có điều kiện sử dụng dịch vụ bưu chính hoặc điện thoại ổn định có thể đến tận nơi nhận thẻ.
  • Quý vị không đồng ý với quyết định hoặc số tiền phúc lợi? Hãy liên hệ với chúng tôi. 
   Quý vị có thể nộp khiếu nại bằng cách gọi số (800) 952-5253 hoặc gửi thư qua đường bưu điện đến địa chỉ Appeals Unit, P.O. Box 7988, San Francisco CA 94120.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value