SPWG Nhóm làm việc nhà cung cấp dịch vụ

SPWG là một nhóm cố vấn cho Ủy ban Cố vấn và Giám sát Quỹ Nhân phẩm (OAC)

Ủy ban Giám sát và Cố vấn Quỹ Nhân phẩm (OAC) đã thành lập Nhóm Công tác Nhà cung cấp Dịch vụ (SPWG) để tư vấn cho OAC về các ưu tiên tài trợ, phát triển chính sách, chu kỳ lập kế hoạch, thiết kế và kế hoạch đánh giá và bất kỳ vấn đề nào khác mà Nhóm Công tác quan tâm liên quan đến Quỹ Nhân phẩm hoặc trách nhiệm của Bộ Dịch vụ Người khuyết tật và Người cao tuổi (DAS). SPWG tham gia vào một bộ phận các nhà cung cấp dịch vụ trong việc cung cấp thông tin, giáo dục và tư vấn cho OAC.

Tư cách thành viên trong SPWG dành cho bất kỳ tổ chức nào hiện tại và tích cực cung cấp dịch vụ cho người cao tuổi, người lớn khuyết tật và người chăm sóc. Các cuộc họp của SPWG mở cửa cho công chúng.

SPWG được lãnh đạo bởi hai đồng chủ tịch, ban đầu được bổ nhiệm bởi OAC. Các đồng chủ tịch hiện tại của SPWG là:

  • Anni Chung - Giám đốc điều hành, Tự lực cho người cao tuổi, và
  • Ashley McCumber - Giám đốc điều hành, Meals on Wheels San Francisco.
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?