Người nhận IHSS Quản lý tài khoản IHSS của bạn

Thay đổi địa chỉ

Thay đổi địa chỉ trong Quận San Francisco: Cung cấp địa chỉ mới của quý vị cho nhân viên xã hội IHSS của quý vị. Không cần hình thức.

Thay đổi địa chỉ đến một quận khác ở California:

  • Thông báo cho nhân viên xã hội IHSS của quý vị về địa chỉ mới của quý vị khi quý vị dự định di chuyển và khi quý vị hoàn tất việc di chuyển.
  • Nhân viên xã hội của bạn sau đó sẽ bắt đầu chuyển giữa các quận. Trong thời gian này, tình trạng Chăm sóc Tại gia và tiền lương của Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Tại gia của quý vị sẽ tiếp tục.
  • Quận bạn chuyển đến sẽ tiến hành một chuyến thăm nhà để xác nhận việc di chuyển và cũng để đánh giá lại các dịch vụ.

Quản lý tài khoản

Sử dụng cổng thông tin người nhận để tra cứu nhanh:

  • Nhân viên xã hội của bạn (bạn cũng có thể gọi (415) 355-6700)
  • Tình trạng trường hợp của bạn
  • Ngày đánh giá lại tiếp theo của bạn
  • Số giờ tối đa được ủy quyền của bạn mỗi tuần
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?