Cập nhật vào ngày 28 tháng 12 năm 2022 Thay Đổi về Gánh Nặng Xã Hội: SFHSA Giải Đáp Thắc Mắc của Quý Vị

Gánh nặng xã hội là một thuật ngữ pháp lý mô tả một người chủ yếu nương nhờ vào các phúc lợi của chính phủ làm phương kế sinh sống. Vào năm 2019, một quy định của chính quyền liên bang mở rộng danh sách các chương trình được sử dụng để quyết định liệu một người nhập cư có được coi là “gánh nặng xã hội” không. Thay đổi vừa nêu vào năm 2019 đã được hủy bỏ.

Ý nghĩa của việc hủy bỏ thay đổi này đối với người nhập cư

 • Quý vị có thể sử dụng các chương trình về sức khỏe, dinh dưỡng và nhà ở mà quý vị và gia đình đủ điều kiện tham gia và không gặp vướng mắc gì. 
 • Việc quý vị sử dụng phiếu nhận Medi-Cal, CalFresh, nhà ở công cộng hoặc phiếu lựa chọn nhà ở sẽ KHÔNG CÒN bị đưa ra suy xét khi quý vị nộp đơn xin thẻ xanh hoặc xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
 • Các dịch vụ điều trị y tế và phòng ngừa COVID-19 của quý vị, bao gồm cả vắc-xin sẽ KHÔNG bị đưa ra suy xét cho mục đích đánh giá gánh nặng xã hội.
 • Nếu quý vị nộp đơn xin thẻ xanh hoặc xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ, chỉ những chương trình sau đây mới được đưa ra để suy xét trong bài kiểm tra gánh nặng xã hội:   
  • Các chương trình hỗ trợ tiền mặt, chẳng hạn như CalWORKs, Các Chương Trình Hỗ Trợ Người Lớn của Quận (County Adult Assistance Programs, CAAP) và Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (Supplemental Security Income, SSI)
  • Dịch vụ chăm sóc dài hạn trong các cơ sở được Medi-Cal chi trả

Nộp đơn xin nhận phúc lợi  
Chúng tôi khuyến khích quý vị tìm kiếm phúc lợi hỗ trợ mà quý vị cần cho bản thân và gia đình. Nộp đơn xin tham gia Medi-Cal, CalFresh, CalWORKs và CAAP theo phương thức trực tuyến qua BenefitsCal hoặc bằng cách gọi điện thoại theo số (415) 558-4700.

Nắm rõ quyền của quý vị. Nhận thông tin 
Nếu quý vị có thắc mắc về gánh nặng xã hội và phúc lợi của mình:

 • Xem Hướng Dẫn về Gánh Nặng Xã Hội được cập nhật của California (Tháng 9 năm 2022):  English | 中文 | Español | русский | Tiếng Việt | Tagalog 
 • Xem Các Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi bên dưới.
 • Gọi đến Đường Dây Tư Vấn Miễn Phí của tổ chức Trợ Giúp Pháp Lý Vùng Vịnh theo số (800) 551-5554 vào các ngày thứ Hai và thứ Năm từ 9:30 sáng đến 3:00 chiều | các ngày thứ Ba và thứ Tư từ 9:30 sáng đến 1:00 chiều.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

  1. Gánh nặng xã hội là gì?
  Gánh nặng xã hội là một thuật ngữ pháp lý mô tả một người chủ yếu nương nhờ vào các phúc lợi của chính phủ làm phương kế sinh sống. 

Bài kiểm tra “gánh nặng xã hội” được các viên chức phụ trách mảng di trú của liên bang sử dụng để quyết định đối tượng sẽ được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ và đối tượng có thể được cấp trạng thái Thường Trú Nhân Hợp Pháp (Lawful Permanent Residency, LPR), còn được gọi là thẻ xanh.  Bài kiểm tra này cũng áp dụng với những người mang thẻ xanh rời khỏi quốc gia trong sáu tháng và đề nghị được phép nhập cảnh lại.  Gánh nặng xã hội không áp dụng cho những đơn xin trở thành công dân Hoa Kỳ được nhập tịch.

2. Quy định về gánh nặng xã hội có thay đổi không?
Không.  Vào năm 2019, cựu Tổng Thống Trump tạm thời mở rộng danh sách các chương trình phúc lợi công cộng có thể được đưa ra để suy xét trong bài kiểm tra gánh nặng xã hội. Tuy nhiên, Tổng Thống Biden đã hủy bỏ thay đổi này từ lâu. Tức là phần lớn các chương trình của chúng tôi không bị coi là gánh nặng xã hội.

  3. Chương trình hỗ trợ công cộng nào được đưa ra để suy xét trong bài kiểm tra gánh nặng xã hội kể từ tháng 12 năm 2022?
  Nếu quý vị nộp đơn xin thẻ xanh hoặc xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ thì hiện tại, chỉ những chương trình sau đây mới được đưa ra để suy xét trong bài kiểm tra gánh nặng xã hội:  

 • Các chương trình hỗ trợ tiền mặt, chẳng hạn như CalWORKs, CAAP và SSI
 • Dịch vụ chăm sóc dài hạn trong các cơ sở được Medi-Cal chi trả

Lưu ý: Các viên chức phụ trách mảng di trú cũng suy xét các yếu tố khác như tuổi tác, sức khỏe, tình trạng việc làm và thu nhập của quý vị. Nếu quý vị nhận hỗ trợ tiền mặt từ một  chương trình của chính phủ và lo lắng về tình trạng nhập cư của mình trong tương lai, hãy gọi cho Đường Dây Tư Vấn Pháp Lý MIỄN PHÍ của tổ chức Trợ Giúp Pháp Lý Vùng Vịnh theo số (800) 551-5554. Hỗ trợ được cung cấp bằng tất cả ngôn ngữ.

4. Bài kiểm tra gánh nặng xã hội có được sử dụng nếu tôi hoặc thành viên trong gia đình nộp đơn xin quốc tịch không?
Không. Quy định về gánh nặng xã hội không áp dụng với các đơn xin quốc tịch.

 5. Gánh nặng xã hội có áp dụng với công dân không?
 Không. Gánh nặng xã hội không bao giờ áp dụng với công dân Hoa Kỳ, bao gồm cả con cái của người nhập cư.

6. Theo tôi được biết, nếu tôi nhận CalFresh (tem phiếu thực phẩm), có thể tôi sẽ khó nhận thẻ xanh hơn. Điều đó có đúng không?
Không.  

7. Theo tôi được biết, nếu tôi nhận Medi-Cal, có thể tôi sẽ khó nhận thẻ xanh hơn. Điều đó có đúng không?
Không, trừ khi quý vị sống trong một cơ sở chăm sóc dài hạn và Medi-Cal đang chi trả chi phí cư trú của quý vị.

8. Theo tôi được biết, nếu tôi sống trong nhà ở công cộng hoặc nhận phiếu lựa chọn nhà ở hoặc nhận được hỗ trợ khác để thuê nhà, có thể tôi sẽ khó nhận thẻ xanh hơn. Điều đó có đúng không?
Không. Để biết thông tin về hỗ trợ nhà ở, vui lòng liên hệ:

  9. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không nhận bất kỳ phúc lợi nào nhưng con tôi có nhận phúc lợi?  Việc con tôi sử dụng phúc lợi có tác động đến đơn xin thẻ xanh của tôi không?
  Không.

10. Nếu tôi nhận được phúc lợi công cộng, người bảo trợ của tôi hoặc con tôi có phải hoàn trả những phúc lợi đó không?
Không. California không đề ra cơ chế yêu cầu người bảo trợ hoặc con cái của người nhận phúc lợi hoàn trả phúc lợi hoặc nộp thuế cho những phúc lợi đó.

11. Con tôi có phải phục vụ trong quân đội nếu chúng tôi nhận phúc lợi công cộng không?
Không.

12. Gánh nặng xã hội có áp dụng với tất cả người nhập cư không?
Không. Hầu hết người nhập cư nhận phúc lợi công cộng và dịch vụ không chịu ảnh hưởng từ gánh nặng xã hội. Bài kiểm tra gánh nặng xã hội không áp dụng với người tị nạn, người xin tị nạn chính trị và những loại nhập cư theo diện nhân đạo khác. Ngoài ra, bài kiểm tra không áp dụng với người hiện đang mang thẻ xanh nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ hoặc gia hạn thẻ xanh.

Mỗi hồ sơ nhập cư đều mang tính đặc thù. Tìm hiểu phạm vi gánh nặng xã hội có thể hoặc không thể ảnh hưởng đến gia đình của quý vị bằng cách gọi đến Đường Dây Tư Vấn Pháp Lý MIỄN PHÍ của tổ chức Trợ Giúp Pháp Lý Vùng Vịnh theo số (800) 551-5554. Hỗ trợ được cung cấp bằng tất cả ngôn ngữ.

13. Khi nào chính quyền liên bang sử dụng bài kiểm tra gánh nặng xã hội?
Gánh nặng xã hội áp dụng với một số lượng hạn chế các tình trạng nhập cư hợp pháp và chỉ tại những điểm cụ thể trên lộ trình nhập cư. Nói chung, bài kiểm tra gánh nặng xã hội được áp dụng khi một người:

 • Nộp đơn xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ
 • Nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng nhập cư để nhận thẻ xanh
 • Mang thẻ xanh và đang nhập cảnh lại vào Hoa Kỳ sau khi rời khỏi Hoa Kỳ trong hơn sáu tháng liên tiếp

14. Theo tôi được biết, bài kiểm tra gánh nặng xã hội áp dụng khi gia hạn thẻ xanh. Điều này có đúng không?
Không. Nếu quý vị hiện đang có thẻ xanh và cần gia hạn, bài kiểm tra gánh nặng xã hội không áp dụng.

15. Tôi lo ngại về sự riêng tư của các thông tin của tôi. Các thông tin được cung cấp về chính tôi hay gia đình tôi được Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh San Francisco sử dụng như thế nào?
Chính quyền liên bang không truy cập vào các hệ thống của Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh San Francisco cho việc thực thi di trú. Chúng tôi dùng các thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi chỉ để xem quý vị có đủ điều kiện nhận các phúc lợi hay không. Chúng tôi có thể cần phải xác minh lại các thông tin quý vị cung cấp trên đơn xin phúc lợi công cộng với chính quyền liên bang, nhưng chỉ để xác nhận tính đủ điều kiện nhận dịch vụ của quý vị. 

16. Tôi vẫn còn thắc mắc là việc tham gia các chương trình phúc lợi công cộng có thể ảnh hưởng tới tình trạng nhập cư hay quốc tịch của tôi ra sao. SFHSA có thể giúp tôi không?
Chúng tôi không thể cung cấp hướng dẫn pháp lý nhưng chúng tôi đang hợp tác với các luật sư nhập cư có trình độ chuyên môn để cung cấp trợ giúp miễn phí như tư vấn cá nhân về mối liên hệ giữa phúc lợi công cộng và nhập cư.

Thông tin bổ sung

 • Với các câu hỏi về phúc lợi công cộng và gánh nặng xã hội, hãy gọi đến Đường Dây Tư Vấn Pháp Lý của tổ chức Trợ Giúp Pháp Lý Vùng Vịnh theo số (800) 551-5554.
 • Để nhận trợ giúp pháp lý miễn phí về vấn đề nhập cư , hãy truy cập immigrants.sfgov.orgHỗ trợ được cung cấp bằng tất cả ngôn ngữ.
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value