Làm việc với chúng tôi trong bốn bước

Tất cả các hợp đồng và khoản tài trợ của chúng tôi phải được quản lý theo các chính sách, quy tắc và luật hợp đồng mua sắm của Bộ, Thành phố, Tiểu bang và Liên bang cũng như các thông lệ tốt nhất trong ngành.

  1. Thư mời thầu:  Cách chúng tôi thu hút giá thầu để hợp tác với chúng tôi và cách bạn có thể tìm hiểu về lời mời đặt giá thầu mới.
  2. Đánh giá hồ sơ dự thầu:  Làm thế nào giá thầu để làm việc và được đánh giá và chấm điểm.
  3. Trao hợp đồng hoặc tài trợ:  Làm thế nào các hợp đồng và tài trợ để làm việc với chúng tôi được trao sau khi đánh giá hồ sơ dự thầu hoàn tất.
  4. Thực hiện hợp đồng hoặc tài trợ: Làm thế nào các hợp đồng và tài trợ được sửa đổi, gia hạn, giám sát và thực hiện.

Thông tin ngân sách

Chúng tôi thường cung cấp thông tin cập nhật về dự báo tài trợ của Thành phố và tác động của chúng đối với các dịch vụ của chúng tôi trong các cuộc họp ủy ban và ủy ban được lên lịch thường xuyên vào đầu năm dương lịch.

Xem tài liệu ngân sách và thông tin về các cuộc họp sắp tới.

Văn phòng Quản lý Hợp đồng (OCM)

OCM giám sát việc phát triển và quản lý các hợp đồng và tài trợ cho SFHSA. Liên lạc với OCM để biết thông tin về quy trình này hoặc về một cơ hội cụ thể theo số (415) 557-5429.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value