Thúc đẩy công bằng chủng tộc tại SFHSA

Văn phòng Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập và Thuộc về (DEIB) của SFHSA giúp chúng tôi đáp ứng các mục tiêu của Thành phố trong việc giải quyết nạn phân biệt chủng tộc về cấu trúc và thể chế trong các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

DEIB cũng thúc đẩy việc tạo ra một nơi làm việc bình đẳng. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách xây dựng văn hóa thân thuộc và hòa nhập cho nhân viên của mình đồng thời hỗ trợ các chính sách giảm thiểu sự chênh lệch tại nơi làm việc.

Cam kết của chúng tôi đối với công bằng chủng tộc

Chúng tôi hợp tác ở cấp thành phố và toàn quốc để đạt được các mục tiêu bình đẳng chủng tộc của mình. Vào năm 2018, chúng tôi đã tham gia Liên minh Chính phủ về Chủng tộc và Công bằng (GARE), một mạng lưới quốc gia gồm các tổ chức chính phủ làm việc cùng nhau để đạt được công bằng chủng tộc. Điều đó dẫn đến việc xem xét 18 tháng các điều kiện công bằng tại SFHSA và các khuyến nghị để cải thiện các điều kiện đó cho tất cả nhân viên.

Vào năm 2020, chúng tôi đã thành lập DEIB để giúp đạt được các mục tiêu bình đẳng chủng tộc của mình bằng cách:

  • Tạo cơ hội cho nhân viên tham gia vào công việc bình đẳng chủng tộc
  • Đề xuất thay đổi chính sách và thủ tục công bằng của SFHSA
  • Cộng tác với Thành phố và các đối tác cộng đồng về các ưu tiên bình đẳng chủng tộc
  • Điều chỉnh công việc của chúng tôi với Văn phòng Công bằng chủng tộc của Thành phố

Tìm hiểu thêm về công việc của DEIB

Liên hệ với DEIB

Để tìm hiểu thêm về công việc bình đẳng chủng tộc của chúng tôi, hãy liên hệ với HSARacialEquity@sfgov.org.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?

 

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select, or type the value