Chính sách liên kết

Thành phố chỉ cho phép thiết lập các siêu liên kết bên ngoài trên trang web chính thức của mình nếu các liên kết tuân thủ nghiêm ngặt chính sách này. Khi thiết lập và duy trì trang web chính thức của mình, Thành phố không có ý định tạo ra bất kỳ diễn đàn hoặc phương tiện nào khác để diễn thuyết công khai. Thay vào đó, mục đích duy nhất và có giới hạn của các liên kết bên ngoài được phép là cung cấp thông tin về Thành phố và chính quyền của Thành phố cho người dân, doanh nghiệp và du khách.

Mục đích và Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Thành phố không xác nhận hoặc cung cấp đối xử ưu đãi cho bất kỳ trang web của bên thứ ba nào hoặc các tổ chức hoặc cá nhân có liên quan. Ngoài ra, Thành phố không kiểm soát các trang web của bên thứ ba và do đó không đảm bảo rằng các trang web của bên thứ ba là chính xác hoặc, đáng tin cậy hoặc chúng có các liên kết hoạt động.

Tiêu chí liên kết

Phù hợp với mục đích nêu trên, chính sách của Thành phố là hạn chế các liên kết bên ngoài như sau:
a) Các cơ quan khác của Chính phủ;
b) Các đơn vị mà Thành phố có mối quan hệ chính thức, hợp đồng hiện có;
c) Các đơn vị hoặc sự kiện nhận tài trợ từ Thành phố hoặc được Thành phố tài trợ theo cách khác;
d) Các đơn vị đóng góp vào các sáng kiến của Thành phố và Thành phố muốn thừa nhận;
e) Ứng dụng sử dụng bộ dữ liệu từ DataSF.org;
f) Phòng Thương mại của Thành phố và Hiệp hội Du lịch San Francisco; và
g) Các trang web cung cấp quyền truy cập miễn phí vào thông tin giao thông và thời tiết cho San Francisco.

Ngoài ra, Thành phố có quyền, bất cứ lúc nào và không cần thông báo, để:
a) Từ chối liên kết không đáp ứng các tiêu chí quy định trong chính sách này;
b) Từ chối hoặc ngừng liên kết ngoài bất cứ lúc nào nếu trang thông tin điện tử cung cấp hoặc quảng bá thông tin sai lệch, vu khống, bất hợp pháp, vi phạm hoặc không chính xác;
c) Từ chối hoặc ngừng liên kết bên ngoài bất cứ lúc nào nếu mục đích quan trọng của trang web được liên kết là ủng hộ hoặc phản đối một ứng cử viên hoặc biện pháp bỏ phiếu;
d) Loại bỏ bất kỳ liên kết bên ngoài nào nếu bản chất của tổ chức mà liên kết liên quan đến không còn tuân thủ chính sách liên kết ngoài của Thành phố;
e) Sửa đổi chính sách này mà không cần thông báo trước khi Thành phố coi việc sửa đổi đó là vì lợi ích tốt nhất của mình.

Quý vị có tìm thấy kết quả mình đang tìm kiếm không?